PEOPLE
 • Faculty
  • Principle Investigator                                                                                 
  • Jinlong Gong
   Jinlong Gong [bio]
    
    
    
  • Associate Professors

  • Tuo Wang
   Tuo Wang [bio]
    
    
    
    
  • Liang Zeng
   Liang Zeng [bio]
    
    
  • Tuo Wang
   Zhijian Zhao [bio]
    
    
    
    
  • Liang Zeng
   Rentao Mu [bio]
  • Adminstritive Staff                                                                                 
  • Shu Xin
   Shu Xin
    
   Email: sxin@tju.edu.cn
   Tel: +86-22-85356561

    
 • Postdoc
 •  


   
  Lei Zhang

   
   
  PhD, Xiamen Univ, 2014  
  Email: zhangl@tju.edu.cn  
  Tel: +86-22-27402775

 • Students
 • Ph.D. Students
   
  XiaoXia Chang


   
  Xin Chang
  BS, Tianjin Univ, 2012 BS, Nanjing Fore Univ, 2017
  Email: changxx@tju.edu.cn Email: changxin@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

      
  Sai Chen


   
  Wanyu Deng
  MS, Tianjin Univ, 2017
  BS, China Univ of Mining & Tech, 2015
  BS, Tianjin Univ, 2016
  Email: saic@tju.edu.cn Email:deng_wanyu@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27404472

   
  Tel: +86-22-27402775

      
  Congling Hu


   
  Ang Li
  BS, East China Univ of Sci & Tech, 2015 MS, Tianjin Univ, 2014
  BS, China Univ of Petro, 2012
  Email: hucongling@tju.edu.cn Email: liang2100@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

      
  Chengcheng Li


   
  Huimin Li
  MS, Tianjin Univ, 2014
  BS, Nankai Univ, 2012
  BS, East China Univ of Sci & Tech, 2015
  Email: licc@tju.edu.cn Email: huiminli@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27404472

   
  Tel: +86-22-27402775

      
  Bin Liu


   
  Zhibin Luo
  MS, Shanxi Normal Univ, 2017 MS, Tianjin University, 2014
  BS, South China Univ of Tech, 2012
  Email: liubinfighting@tju.edu.cn Email: zbluo@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27404472

   
  Tel: +86-22-27402775

      
  Guodong Sun


   
  Hao Tian
  BS, Tianjin Univ, 2015 BS, Tianjin Univ, 2014
  Email: dgsun@tju.edu.cn Email: tianhao@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27404472

   
  Tel: +86-22-27404472

      
  Shujie Wang


   
  Xianhui Wang
  BS, China Univ of Petro, 2017 MS, Dalian Univ of Tech, 2017
  BS, Dalian Univ of Tech, 2014
  Email: wsj_22@tju.edu.cn Email: wangxh@tju.edu.cn 
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27404472

      
  Yanan Wang


   
  Chengsheng Yang
  BS, Sichuan Univ, 2016 BS, Tianjin Univ, 2015
  Email: Wang_Yanan@tju.edu.cn Email: ycs0911@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27404472

      
  Gong Zhang


   
  Jijie Zhang
  BS, Tianjin Univ, 2017 BS, Tianjin Univ, 2012
  Email: gongzhang@tju.edu.cn Email: zhangjijie@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

      
  Xianhua Zhang


   
  Jing Zhao
  MS, Nanchang Univ, 2017
  BS, Nanchang Univ, 2014
  MS, Nanjing Tech Univ, 2010
  BS, Wuhan Univ of Tech, 2007
  Email: xhzhang@tju.edu.cn Email: jingzhao@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   

  Master Students
   
  Weiting Cai

   
  Mengxin Chen
  BS, Tianjin Univ, 2015 BS, Tianjin Univ, 2015
  Email: cwt0408@tju.edu.cn Email: chen0305@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Zhiqiang Chen

   
  Hao Dong
  BS, Beijing Univ of Chem Tech., 2017 BS, Tianjin Univ, 2014
  Email: chenzq2017@tju.edu.cn Email: donghao@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Shijia Feng

   
  Hao Li
  BS, Lanzhou Univ, 2016 BS, Hefei Univ of Tech, 2015
  Email: sjfeng@tju.edu.cn Email: lihaohg@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  He Li

   
  Hongfang Li
  BS, Tianjin Univ, 2016 BS, Harbin Engn Univ, 2017
  Email: heli_@tju.edu.cn Email: hongfang_li@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Kang Li

   
  Lulu Li
  BS, China Univ of Mining & Tech, 2016 BS, Dalian Univ of Tech, 2017
  Email: kangli@tju.edu.cn Email: lilulu@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Rui Liu

   
  Shanshan Liu
  BS, China Univ of Petro, 2017 BS, Shandong Univ, 2014
  Email: Liurui0909@tju.edu.cn Email: shanshanliu@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Sihang Liu

   
  Tao Liu
  BS, Tianjin Univ, 2017 BS, China Univ of Petro, 2017
  Email: shliu@tju.edu.cn Email: taoliu@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Sier Sang

   
  Jimin Song
  BS, Beijing Inst of Tech, 2016 BS, Sichuan Univ, 2016
  Email: sangsier342@tju.edu.cn Email: jmsong@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Guishuo Wang

   
  Jieli Wang
  BS, Sichuan Univ, 2016 BS, Harbin Engn Univ, 2017
  Email: wangguishuo@tju.edu.cn Email: jlwang@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Meilin Wang

   
  Shuai Wang
  BS, China Univ of Petro, 2017 BS, Shandong Univ, 2015
  Email: wangmeilin@tju.edu.cn Email: wangshuai0125@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Yihe Wang

   
  Tengfang Wu
  BS, Tianjin Univ, 2016 BS, Sun Yat-Sen Univ, 2014
  Email: yihewang@tju.edu.cn Email: wutengfang@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Quan Xiao

   
  Yufei Xie
  BS, Nanjin Tech Univ, 2017 BS, Tianjin Univ, 2017
  Email: xiaoq@tju.edu.cn   Email: xieyufei@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Chuanye Xiong

   
  Piaoping Yang
  BS, Tianjin Univ, 2016 BS, Nanjin Tech Univ, 2016
  Email: chuanyexiong@tju.edu.cn Email: piaopingyang@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Xintong Yuan

   
  Shenjun Zha
  BS, Sichuan Univ, 2017 BS, Nanjin Tech Univ, 2015
  Email: xtyuan@tju.edu.cn Email: sjzha@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Chen Zhao

   
  Jiubing Zhao
  BS, Tianjin Univ, 2014 BS, Tianjin Univ, 2015
  Email: zhaochenzc@tju.edu.cn Email: zjbhg@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Wenjin Zhu

   
   
  BS, Tianjin Univ, 2016  
  Email: wjzhu@tju.edu.cn  
  Tel: +86-22-27402775

   


   

  Visting Students   
  Dazhong Zhong

   
   
  From Taiyuan Univ of Tech.
  BS, Taiyuan Univ of Tech, 2014
   
  Email: 
  zhongdazhong0632@link.tyut.edu.cn
   
  Tel: +86-22-27402775

   
   

 • Group Alumni
 • Group Photo
 • 2017

  2016
  2015


   

  2013