PUBLICATIONS
Mg-modified VOx/Al2O3 PDH Catalysts
[Date:2017-06-18 07:29] [Source:未知] [Author:admin] [Click:
186.Tengfang Wu, Gang Liu, Liang Zeng, Guodong Sun, Sai Chen, Rentao Mu, Sika Agbotse Gbonfoun, Zhi-Jian Zhao*and Jinlong Gong*, "Structure and Catalytic Consequence of Mg-modified VOx/Al2O3 Catalysts for Propane Dehydrogenation," AIChE J. 2017, in press.  http://dx.doi.org/10.1002/aic.15836