PEOPLE
 • Faculty
  • Principle Investigator                                                                                 
  • Jinlong Gong
   Jinlong Gong [bio]
    
    
    
  • Associate Professors

  • Tuo Wang
   Tuo Wang [bio]
    
    
    
    
  • Liang Zeng
   Liang Zeng [bio]
    
    
  • Tuo Wang
   Zhijian Zhao [bio]
    
    
    
    
  • Liang Zeng
   Rentao Mu [bio]
  • Adminstritive Staff                                                                                 
  • Shu Xin
   Shu Xin
    
   Email: sxin@tju.edu.cn
   Tel: +86-22-85356561

    
 • Postdoc
 •  


   
  Lei Zhang

   
   
  PhD, Xiamen Univ, 2014  
  Email: zhangl@tju.edu.cn  
  Tel: +86-22-27402775

 • Students
 • Ph.D. Students   
  XiaoXia Chang

   
  Wanyu Deng
  BS, Tianjin Univ, 2012 BS, Tianjin Univ, 2016
  Email: changxx@tju.edu.cn Email:deng_wanyu@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Congling Hu

   
  Zhiqi Huang
  BS, East China Univ of Sci & Tech, 2015 BS, Tianjin Univ, 2011
  Email: Hucongling@tju.edu.cn Email: zqhuang@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27404472

   


   
  Ang Li

   
  Chengcheng Li
  MS, Tianjin Univ, 2014
  BS, China Univ of Petro, 2012
  MS, Tianjin Univ, 2014
  BS, Nankai Univ, 2012
  Email: liang2100@tju.edu.cn Email: licc@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27404472

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Huimin Li

   
  Zhibin Luo
  BS, East China Univ of Sci & Tech, 2015 MS, Tianjin University, 2014
  BS, South China Univ of Tech, 2012
  Email: huiminli@tju.edu.cn Email: zbluo@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27404472

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Guodong Sun

   
  Hao Tian
  BS, Tianjin Univ, 2015 BS, Tianjin Univ, 2014
  Email: dgsun@tju.edu.cn Email: tianhao@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27404472

   


   
  Yanan Wang

   
  Chengsheng Yang
  BS, Sichuan Univ, 2016 BS, Tianjin Univ, 2015
  Email: Wang_Yanan@tju.edu.cn Email: ycs0911@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27404472

   


   
  Jijie Zhang    
  BS, Tianjin Univ, 2012  
  Email: zhangjijie@tju.edu.cn  
  Tel: +86-22-27402775

   
   

  Master Students
   
  Sika Agbotse Gbonfoun

   
  Weiting Cai
  BS, Universite de Lome, 2015 BS, Tianjin Univ, 2015
  Email: worshipine@yahoo.fr Email: cwt0408@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Mengxin Chen

   
  Sai Chen
  BS, Tianjin Univ, 2015 BS, China Univ of Mining & Tech, 2015
  Email: chen0305@tju.edu.cn Email: saic@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Ke Dang

   
  Hao Dong
  BS, Southeast Univ, 2014 BS, Tianjin Univ, 2014
  Email: kdang@tju.edu.cn Email: donghao@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Shijia Feng

   
  Hao Li
  BS, Lanzhou Univ, 2016 BS, Hefei Univ of Tech, 2015
  Email: sjfeng@tju.edu.cn Email: lihaohg@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  He Li

   
  Kang Li
  BS, Tianjin Univ, 2016 BS, China Univ of Mining & Tech, 2016
  Email: heli_@tju.edu.cn Email: kangli@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27404472

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Xinyu Li

   
  Shanshan Liu
  BS, Tianjin Univ, 2014 BS, Shandong Univ, 2014
  Email: xinyuli@tju.edu.cn Email: shanshanliu@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Sier Sang

   
  Jimin Song
  BS, Beijing Inst of Tech, 2016 BS, Sichuan Univ, 2016
  Email: sangsier342@tju.edu.cn Email: jmsong@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Guishuo Wang

   
  Shuai Wang
  BS, Sichuan Univ, 2016 BS, Shandong Univ, 2015
  Email: wangguishuo@tju.edu.cn Email: wangshuai0125@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Yihe Wang

   
  Yijie Wei
  BS, Tianjin Univ, 2016 BS, Tianjin Univ, 2014
  Email: yihewang@tju.edu.cn Email: weiyijia@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Tengfang Wu

   
  Chuanye Xiong
  BS, Sun Yat-Sen Univ, 2014 BS, Tianjin Univ, 2016
  Email: wutengfang@tju.edu.cn Email: chuanyexiong@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Piaoping Yang

   
  Shengnan Yu
  BS, Nanjin Tech Univ, 2016 BS, Tianjin Univ, 2014
  Email: piaopingyang@tju.edu.cn Email: yushengnan@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Shenjun Zha


   
  Jiubing Zhao
  BS, Nanjin Tech Univ, 2015 BS, Tianjin Univ, 2015
  Email: sjzha@tju.edu.cn Email: zjbhg@tju.edu.cn
  Tel: +86-22-27402775

   
  Tel: +86-22-27402775

   


   
  Wenjin Zhu

   
   
  BS, Tianjin Univ, 2016  
  Email: wjzhu@tju.edu.cn  
  Tel: +86-22-27402775

   

   


 • Group Alumni
 • Group Photo
 • 2016

  2015
   

  2013