People

●     Events

●     Faculty

●     Funding

●     Research

●     Students

Welcome our freshmen!

We are excited to welcome 27 new graduate students to the Energy & Catalysis Adventure Team. They are Dongfang Cheng, Engr.Bilal Fareed, Hui Gao, Zichen Gong, Hui Ke, Zhuo Li, Xiaoyun Lin, Yan Lin, Zhenpu Lu, Ran Luo, Jian Qin, Mingxue Shi, Zi Shi, Shijia Sun, Qingzhen Wang, Tianzuo Wang, Yang Wang, Yongtao Wang, Zhongyan Wang, Bo Wu, Yang Wu, Yiyi Xu, Jiachuan Yu, Tenghui Yuan, Tingting Zhang, Chengjie Zhao and Hao Zheng. Welcome!