Publications

●     2024s

●     2023s

●     2022s

●     2021s

●     2020s

●     2019s

●     2018s

●     2017s

●     2016s

●     2015s

●     2014s

●     2013s

●     2012s

●     2011s

●     2010s

●     2009s

●     2008s

●     2007s

●     2006s

●     2005s

●     2004s

●     2003s

2024

431.Hao Dong, Ran Luo, Gong Zhang, Lulu Li, Chaoxi Wang, Guodong Sun, Hongyi Wang, Jiachang Liu, Zhi-Jian Zhao, Peng Zhang*, and Jinlong Gong*, "Enhancing Electrochemical Epoxidation by the Promotion of Ethylene Activation and *OH Generation at the Ag/SnO2 Interface," 2024, submitted. 

430.Chujun Wang, Gong Zhang, Xiao Ma, Yixian Wang, Xin Chang, Mengmeng Zhang, Xiaoyun Lin, Zhi-Jian ZhaoTuo Wang*and Jinlong Gong*, "Selective CO2 Reduction to Acetate via Controlled sp2/sp3 Carbon Hybridization," 2024, submitted.  

429.Wei Wang, Sai Chen, Jiachen Sun, Ziyi Li, Xianhui Wang, Donglong Fu, Chunlei Pei, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Modulating Lattice Oxygen through Alkaline-earth Metal Promoter for Chemical Looping Oxidative Dehydrogenation of Propane," ACS Catal. 2024, under revisions.   

428.Xianhui Wang, Sai Chen, Guodong Sun, Xin Chang, Donglong Fu, Zhi-Jian Zhao, Chunlei Pei*, and Jinlong Gong*, "Decoupling Geometric and Electronic Effect of Pt by Controlling the Oxygen Vacancies on Defective Metal Oxides for Propane Dehydrogenation," 2024, submitted.    

427.Donglong Fu, Chunlei Pei, and Jinlong Gong*, "Towards Practical Chemical Upcycling of Real-World Plastic Waste," 2024, submitted.   

426.Yifan Liu, Kai Huang, Pengyu Xiang, Zhenyi Zhao, Yuxuan Liu, Mengyuan Wang, Chunlei Pei*, and Jinlong Gong*, "Effects of Temperature on Gas-solid Bubbling Fluidization with Geldart A Particles Characterized by Electrical Capacitance Tomography and Pressure Drop Measurements," Chem. Eng. Sci. 2024, 298, 120376.  https://doi.org/10.1016/j.ces.2024.120376  

425.Sai Chen, Yiyi Xu, Xin Chang, Yue Pan, Guodong Sun, Xianhui Wang, Donglong Fu, Chunlei Pei, Zhi-Jian Zhao, Dong Su, and Jinlong Gong*, "Defective TiOx Overlayers Catalyze Propane Dehydrogenation Promoted by Base Metals,"  Science, 2024, 385, 295-300 (Cover Story)https://doi.org/10.1126/science.adp7379 

 

424.Huayu Gu, Fanyu Wang, Sai Chen, Jintong Lan, Jun Wang, Xiao Liu*, and Jinlong Gong*, "Suppressing Jahn-Teller Distortion of MnO2 via B-Ni dual single-atoms integration for Methane Catalytic Combustion," 2024, submitted.

423.Guodong Sun, Ran Luo, Donglong Fu, Xin Chang, Sai Chen, Chunlei Pei, Xianhui Wang, Zhenpu Lu, Kaige Tian, Pingping Wei, Kexin Wu, Zhi-Jian Zhao and Jinlong Gong*, "Full Utilization of Platinum Atoms for Efficient Propane Dehydrogenation," 2024, submitted.  

422.Shuying Li, Peng Zhang, Gong Zhang, Xiao Ma, Hui Gao, Donglong Fu, Tuo Wang, Jianrong Zeng, Zhi-Jian Zhao, Jinlong Gong*, "Atomically Isolated Pd Sites Promote Electrochemical CO Reduction to Acetate through a Protonation-regulated Mechanism," J. Am. Chem. Soc. 2024, under revisions. 

421.Dongfang Cheng, Gong Zhang, Lulu Li, Xiangcheng Shi, Wenjin Zhu, Xintong Yuan, Lyudmila Moskaleva, Peng Zhang*, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Why do CuAl Catalysts Outperform in CO2 Electro-reduction to C2H4?" 2024, submitted.

420.Xiao Ma, Jie Du, Gong Zhang, Shiyu Zhen, Dongfang Cheng, Chaoxi Wang, Shican Wu, Xiangcheng Shi, Lyudmila Moskaleva, Peng Zhang, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Influence of Guest Metal Doping Modes on Bifurcating Pathways of CO2 Electroreduction to Multi-carbon Products," 2024, submitted.

419.Xiaoyun Lin, Shiyu Zhen, Xiaohui Wang, Lyudmila V. Moskaleva, Peng Zhang, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong, "Data-driven Design of Single-atom Electrocatalysts with Intrinsic Descriptors for Carbon Dioxide Reduction Reaction," Trans. Tianjin Univ. 2024, in press. 

418.Lili Zhang,Hui Gao,Gong Zhang,Yuning Dong,Kai Huang,Zifan Pang,Tuo Wang,Chunlei Pei*, Peng Zhang*, Jinlong Gong, "Cross-Section Design of the Flow Channels in Membrane Electrode Assembly Electrolyzer for CO2 Reduction Reaction through Numerical Simulations," Chin. Chem. Lett. 2024, in press.

417.Zhenpu Lu, Guodong Sun, Sai Chen, Donglong Fu, Chunlei Pei*, Jinlong Gong, "Modulation of Metal–support Interactions in Pt–TiOx Synergistic Catalysts for Propane Dehydrogenation," Chem. Eng. Sci. 2024, 297, 120304.  https://doi.org/10.1016/j.ces.2024.120304  

416.Huan Chen, Lulu Li, Zhi-Jian Zhao, Bing Yang*, Yafeng Zhang, Xiaoyan Liu, Qingqing Gu, Zhounan Yu, Xiaofeng Yang, Jinlong Gong*, Aiqin Wang*, Tao Zhang*, "Co-infiltration and Dynamic Formation of Pd3ZnCx Intermetallic Carbide by Syngas boosting Selective Hydrogenation of Acetylene," Nature Commun. 2024, under revisions.

415.Ran Luo, Xiangkun Jia, Xiuxiu Niu, Shunchang Liu, Xiao Guo, Jia Li, Zhi-Jian Zhao*, Yi Hou*, and Jinlong Gong*, "Machine Learning Driven Insights for Phase Stable FAxCs1-xPb(IyBr1-y)3 Perovskites in Tandem Solar Cells," 2024, submitted.

414.Shican Wu, Xiao Ma, Dehui Luo, Lulu Li, Xiangcheng Shi, Xin Chang, Xiaoyun Lin, Ran Luo, Chunlei Pei, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Automated Review Generation Method Based on Large Language Models," 2024, submitted.   

413.Pingping Wei, Sai Chen, Ran Luo, Guodong Sun, Kexin Wu, Donglong Fu, Zhi-Jian Zhao, Chunlei Pei, Ning Yan, and Jinlong Gong*, "Stable and Homogeneous Single-Site Intermetallic Alloys by Atomic Gas-Migration for Propane Dehydrogenation," Nature Commun. 2024, under revisions 

412.Ziying Qin, Haocheng Zhuang, Gong Zhang, Hui Gao, Xiaowei Du, Dayou Song, Mingyang Jiang, Peng Zhang*, and Jinlong Gong*, "Tuning the Microenvironment of Immobilized Molecular Catalyst for Selective Electrochemical CO2 Reduction," 2024, submitted. 

411.Jie Du, Peng Zhang, Gong Zhang, Xiao Ma, Qingfeng Chang, Hui Gao, Chaoxi Wang, Xiaowei Du, Shuying Li, Tuo Wang, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Electrochemical CO2 Reduction to Ethanol on Zn-coordinated Cu Sites Formed by an Atmosphere-induced Surface Reconstruction," Adv. Funct. Mater. 2024, in presshttps://doi.org/10.1002/adfm.202410339  

410.Xianhong Wu, Zhi-Jian Zhao, Xiangcheng Shi, Liqun Kang, Pratteek Das, Sen Wang, Shengqi Chu, Hua Wang, Kenneth Davey, Bo Zhang*, Shi-Zhang Qiao*, Jinlong Gong*, and Zhong-Shuai Wu*, "Multi-site Catalysis of High-entropy Hydroxides for Sustainable Electrooxidation of Glucose to Glucaric Acid,Energy Environ. Sci. 2024, 17, 3042-3051.  https://doi.org/10.1039/D4EE00221K   

409.Yuxuan Liu, Sai Chen, Rui Liu, Xiangyu Fu, Chunlei Pei*, and Jinlong Gong*, "Numerical Analysis of Residence Time for Particle Impregnation in a Rotating Drum," Chem. Eng. Sci. 2024, 295, 120175.  https://doi.org/10.1016/j.ces.2024.120175   

408.Jinlong Gong*, David C. Shallcross*, Yan Jiao*, Venkat Venkatasubramanian*, Richard Davis*, and Christopher G. Arges*, "Rethinking Chemical Engineering Education," Nature Chem. Eng. 2024, 1, 127-133 (invited). 

407.Xiaoyun Lin, Zhi-Jian Zhao, Xiaowei Du, Shican Wu, Shiyu Zhen, Peng Zhang, Wei Liu, Chunlei Pei, and Jinlong Gong*, "Machine Learning-assisted Dual-atom Sites Design with Interpretable Descriptors Unifying Electrocatalytic Reactions," Nature Commun. 2024, under revisions.

406.Xin Chang, Lyudmila Moskaleva, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong, "Activity-selectivity Trade-off in Propane Dehydrogenation: Pt−C Repulsion is the Essence,J. Phys. Chem. C 2024, in press. (invited) 

405.Zunrong Sheng, Donglong Fu, Chunlei Pei, Sai Chen, Tingting Yang, Xianhua Zhang, Zheyuan Ding, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Chemical Looping Steam Reforming of Methane under Mild Conditions via Non-thermal Plasma," 2024, submitted. 

404.Shujie Wang, Bin Liu, Qingzhen Wang, Peng Zhang, Tuo Wang*, and Jinlong Gong*, "Silicon-based Photoelectrodes towards Artificial Photosynthesis," Acc. Mater. Res. 2024, in press. (invited)  https://doi.org/10.1021/accountsmr.4c00022 

403.Rui Liu, Mengyuan Wang, Xinhao Li, Yuxuan Liu, Chunlei Pei*, and Jinlong Gong*, "Effects of Scaling Criteria on Modelling of Multi-phase Flow in the Packed Bed using Coarse Grain CFD-DEM," Chem. Eng. Sci. 2024, 296, 120244https://doi.org/10.1016/j.ces.2024.120244  

402.Lulu Li, Dongfang Cheng, Shican Wu, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Electronic Structure Modification of SnO2 to Accelerate CO2 Reduction towards Formate," Chem. Commun. 2024, 60, 3922-3925. (invited for ChemComm 60th Anniversary Collection & Hot Articlehttps://doi.org/10.1039/D3CC06337B   

401.Kailang Li, Lulu Li, Xin Chang, Xiangcheng Shi, Xianghong Li, Chunlei Pei, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong, "Origin of Autocatalytic Behavior of Water over CuZn alloy in CO2 Hydrogenation," Chem & Bio Eng., 2024, 1, 274-282 (invited).  https://doi.org/10.1021/cbe.3c00124   

400.Wanyu Deng, Peng Zhang, Yu Qiao, Georg Kastlunger, Nitish Govindarajan, Aoni Xu, Ib Chorkendorff, Brian Seger*, and Jinlong Gong*, "Unraveling the Rate-determining Step of C2+ Products during Electrochemical CO Reduction," Nature Commun. 2024, 15, 892.  https://doi.org/10.1038/s41467-024-45230-1   

399.Zhenpu Lu, Ran Luo, Sai Chen, Donglong Fu, Guodong Sun, Zhi-Jian Zhao, Chunlei Pei*, and Jinlong Gong*, "Alkaline-earth Ions Stabilized Sub-nano Platinum Tin Clusters for Propane Dehydrogenation," Chem. Sci. 2024, 15, 1046-1050.  https://doi.org/10.1039/D3SC04310J 

398.Tingting Yang, Ran Luo, Xiangcheng Shi, Xianhua Zhang, Shican Wu, Chunlei Pei, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong, "Achieving Surface and Bulk Rate Match for Chemical Looping Partial Oxidation of Methane by Modulating Oxygen Transport," Sci. China. Mater. 2024, 67, 1217-1224 (Invited).  https://doi.org/10.1007/s40843-023-2853-0  

397.Xianhua Zhang, Donglong Fu, Chunlei Pei, Xin Chang, Sai Chen, Zhenpu Lu, Jiachen Sun, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Highly Reversible Medium-Entropy Perovskites for Efficient Hydrogen Production via Redox Cycles," Nature Chem. Eng. 2024, under revisions. 

396.Shujie Wang, Bin Liu, Qingzhen Wang, Zichen Gong, Peng Zhang, Tuo Wang*, and Jinlong Gong*, "Decoupled Crystallization and Growth of BiVO4 Particles via Rapid Thermal Process for Enhanced Charge Separation," Adv. Funct. Mater. 2024, in press.  https://doi.org/10.1002/adfm.202403019  

395.Zheyuan Ding, Sai Chen, Tingting Yang, Zunrong Sheng, Xianhua Zhang, Chunlei Pei, Donglong Fu, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Atomically Dispersed MoNi Alloy Catalyst for Partial Oxidation of Methane," Nature Commun. 2024, 15, 4636 (Editor Featured Article).  https://doi.org/10.1038/s41467-024-49038-x      

394.Wanyu Deng, Peng Zhang, Brian Seger*, and Jinlong Gong*, "Mechanistic Understanding on Heterogeneous Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide," Joule 2024, under revisions (invited).   

393.Mengmeng Zhang, Gong Zhang, Hui Gao, Xiaowei Du, Chujun Wang, Tuo Wang, Peng Zhang*, and Jinlong Gong*, "Interfacial Engineering of Ag/C Catalysts for Practical Electrochemical CO2 Reduction to CO," ChemSusChem 2024, under revisions (invited).   

392.Xin Chang, Zhenpu Lu, Guodong Sun, Xianhui Wang, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Microenvironment Engineering of Non-Noble Metal Alloys for Selective Propane Dehydrogenation," Chem 2024, in press.

391.Qingzhen Wang, Bin Liu, Shujie Wang, Peng Zhang, Tuo Wang*, and Jinlong Gong*, "Highly Selective Photoelectrochemical CO2 Reduction by Crystal Phase-modulated Nanocrystals without Parasitic Absorption," Proc. Natl. Acad. Sci. 2024, 121, e2316724121.  https://doi.org/10.1073/pnas.2316724121  

390.Xianhua Zhang, Chunlei Pei, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Towards Green and Efficient Chemical Looping Ammonia Synthesis: Design Principles and Advanced Redox Catalysts," Energy Environ. Sci. 2024, 17, 2381-2405 (invited).  https://doi.org/10.1039/D4EE00037D  

389.Shixuan Zhao, Bin Liu, Kailang Li, Shujie Wang, Gong Zhang, Zhi-Jian Zhao, Tuo Wang*and Jinlong Gong*, "A Si Photoanode Protected with TiO2/Stainless Steel Bilayer Stack for Solar Seawater Splitting," Nature Commun. 2024, 15, 2970. https://doi.org/10.1038/s41467-024-47389-z

388.Chunlei Pei, Sai Chen, Donglong Fu, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Structured Catalysts and Catalytic Processes: Transport and Reaction Perspectives," Chem. Rev. 2024, 124, 2955-3012 (invited) (Cover Story)https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.3c00081  

387.Kai Huang, Chunlei Pei, Shuanghe Meng, Wuqiang Yang, Hua Li, Mao Ye*, and Jinlong Gong*, "Effects of Noise on Fluidized Bed Characteristics Measurements by Electrical Capacitance Tomography," 2024, submitted.

386.Yifeng Zhu, Ran Luo, Katherine Koh, Libor Kovarik, John L. Fulton, Johannes A. Lercher, Zhi-Jian Zhao*, Jinlong Gong*, and Oliver Y. Gutiérrez*, "Formation of (Rh-Fe)-FeOx Complex Sites Enables Methanol Synthesis from CO2," ACS Catal. 2024, 14, 10031-10039.  https://doi.org/10.1021/acscatal.4c00339  

385.Guodong Sun, Zhi-Jian Zhao, Lulu Li, Xin Chang, Shijia Sun, Chunlei Pei, Sai Chen, Tingting Zhang, Kaige Tian, Lirong Zheng, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Metastable Gallium Hydride-Mediated Propane Dehydrogenation with H2 Cofeeding," Nature Chem. 2024, 16,  575-583.  https://doi.org/10.1038/s41557-023-01392-x  

v      Highlighted by National Natural Science Foundation of China (NSFC): “我国学者在丙烷脱氢催化新机制研究方面取得进展” January 16, 2024

.v      Highlighted by Sci. China Chem.: "Boosting propane dehydrogenation by gallium hydride species formed in situ,” February 20, 2024.

384.Xiaowei Du, Peng Zhang, Gong Zhang, Hui Gao, Mengmeng Zhang, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Confinement of Ionomers for Electrocatalytic CO2 Reduction Reaction via Efficient Mass Transfer Pathways," National Sci. Rev. 2024, 11, nwad149 (Cover Story).  https://doi.org/10.1093/nsr/nwad149  

v      Highlighted by National Sci. Rev.: "A novel strategy for ionomer coating of Ag nanoparticles used for the electrochemical reduction of CO2 to CO in a membrane electrode assembly,” 2024, 11, nwad232.

undefined2023

383.Shixuan Zhao, Bin Liu, Gong Zhang, Qingzhen Wang, Yuan Cai, Yuting Tong, Shujie Wang, Peng Zhang, Tuo Wang*, and Jinlong Gong, "Sputtered Stainless Steel on Silicon Photoanode for Stable Seawater splitting in Photoelectrochemical Flow Cell," Trans. Tianjin Univ. 2023, 29, 473-481. https://doi.org/10.1007/s12209-023-00374-x

382.Dongfang Cheng, Gong Zhang, Lulu Li, Xiangcheng Shi, Shiyu Zhen, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Guiding Catalytic CO2 Reduction toward Ethanol with Copper Grain Boundaries," Chem. Sci. 2023, 14, 7966-7972.  https://doi.org/10.1039/D3SC02647G  

381.Wei Wang, Sai Chen, Chunlei Pei, Ran Luo, Jiachen Sun, Hongbo Song, Guodong Sun, Xianhui Wang, Zhi-Jian Zhaoand Jinlong Gong*, "Tandem Propane Dehydrogenation and Surface Oxidation Catalysts for Selective Propylene Synthesis," Science 2023, 381, 886-890 (First Release Article).  https://doi.org/10.1126/science.adi3416  

v      Highlighted by National Natural Science Foundation of China (NSFC): "我国学者在丙烷脱氢新工艺研究方面取得进展” July 28, 2023.

v      Highlighted by Nature Catalysis: "Selective Propylene Synthesis,” September 22, 2023.

380.Yuan Chen, Tianyi Zhao, Rui Liu, Zhenpu Lu, Chunlei Pei*, and Jinlong Gong*, "CFD-DEM Analysis of the Influence of Heat Storage Materials on Propane Dehydrogenation Process," Chem. Eng. Sci. 2023,  276, 118816.  https://doi.org/10.1016/j.ces.2023.118816  

379.Yongtao Wang, Xiaoyun Lin, Gong Zhang, Hui Gao, Zhi-Jian Zhao, Peng Zhang, Tuo Wang*and Jinlong Gong*, "Highly Selective NH3 Synthesis from N2 on Electron-rich Bi0 in a Pressurized Electrolyzer," Proc. Natl. Acad. Sci. 2023, 120, e2305604120. https://doi.org/10.1073/pnas.2305604120

378.Hui Gao, Gong Zhang, Dongfang Cheng, Yongtao Wang, Jing Zhao, Xiaozhi Li, Xiaowei Du, Zhi-Jian Zhao, Tuo Wang, Peng Zhang*, and Jinlong Gong, "Steering Electrochemical Carbon Dioxide Reduction towards Alcohol Production on Cu Step Sites," Chin. J. Catal. 2023, 52, 187-195.  https://doi.org/10.1016/S1872-2067(23)64508-5  

377.Bin Liu, Shujie Wang, Gong Zhang, Zichen Gong, Bo Wu, Tuo Wang*, and Jinlong Gong*, "Tandem Cells for Unbiased Photoelectrochemical Water Splitting," Chem. Sco. Rev. 2023, 52, 4644-4671 (invited).  https://doi.org/10.1039/D3CS00145H  

376.Yiyi Xu, Sai Chen, Xin Chang, Zhi-Jian Zhao, Chunlei Pei, Guodong Sun, Xianhui Wang, Tingting Zhang, and Jinlong Gong*, "Ultrathin TiOx Nanosheets Rich in Tetracoordinated Ti Sites for Propane Dehydrogenation," ACS Catal. 2023, 13, 6104-6113.  https://doi.org/10.1021/acscatal.3c00818  

375.Xiaozhi Li, Peng Zhang, Lili Zhang, Gong Zhang, Hui Gao, Zifan Pang, Jia Yu, Chunlei Pei, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Confinement of Alkaline Environment for Electrocatalytic CO2 Reduction in Acidic Electrolyte," Chem. Sci. 2023, 14, 5602-5607. https://doi.org/10.1039/D3SC01040F

374.Xianghong Li, Peng Zhang, Chengsheng Yang, Zhongyan Wang, Xiwen Song, Tuo Wang*, and Jinlong Gong*, "Fast-response Nickel-promoted Indium Oxide Catalysts for Carbon Dioxide Hydrogenation from Intermittent Solar Hydrogen," Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202301901.  https://doi.org/10.1002/anie.202301901  

373.Jiachen Sun, Sai Chen, Donglong Fu, Wei Wang, Xianhui Wang, Guodong Sun, Chunlei Pei*, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong, "Role of Oxygen Transfer and Surface Reaction in Catalytic Performance of VOx-Ce1-xZrxO2 for Propane Dehydrogenation," Chin. J. Catal. 2023, 52, 217-227.  https://doi.org/10.1016/S1872-2067(23)64494-8  

372.Xianhua Zhang, Rui Liu, Tao Liu, Chunlei Pei*, and Jinlong Gong*, "Redox Catalysts for Chemical Looping Methane Conversion," Trends Chem. 2023, 5, 512-525 (invited) (Cover Story).  https://doi.org/10.1016/j.trechm.2023.03.001  

Go to journal home page - Trends in Chemistry

371.Ang Li, Peng Zhang, Erjun Kan, and Jinlong Gong*, "Wettability Adjustment to Enhance Mass Transfer for Heterogeneous Electrocatalysis and Photocatalysis," eScience 2023, 100157 (invited).  https://doi.org/10.1016/j.esci.2023.100157

370.Xian Yao, Xianhua Zhang, Rui Liu, Chunlei Pei, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Oxygen Activity Regulation over LaNiO3 Perovskites by Ti Substitution for Chemical Looping Partial Oxidation of Methane," Chem. Eng. Sci. 2023278, 118911. https://doi.org/10.1016/j.ces.2023.118911

369.Shiyu Zhen, Xiaoyun Lin, Gong Zhang, Dongfang Cheng, Chenggong Jiang, Xiangcheng Shi, Shican Wu, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong, "Accessing the Nature of Active Sites and Particle Size Effect for Reduction of Carbon Dioxide over Copper-based Catalysts," J. Phys. Chem. C 2023, 127, 4975-4983 (invited).  https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c08950   

368.Tao Liu, Chunlei Pei, Tingting Yang, Xianhua Zhang, Rui Liu, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Promoted Oxygen Release from Copper-ceria Interfacial Sites for Selective Hydrogen Production," Appl. Catal. B 2023, 337, 123014.  https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.123014  

367.Peng Zhang, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Advances in Electrochemical Oxidation of Olefins to Epoxides," CCS Chem. 2023, 5, 1028-1042 (invited) (Cover Story).  https://doi.org/10.31635/ccschem.023.202202643  

undefined

366.Yan Lin, Tuo Wang, Zifan Pang, Lili Zhang, Gong Zhang, Hui Gao, Peng Zhang, Chunlei Pei, and Jinlong Gong*, "Tunable CO2 Electroreduction to Ethanol and Ethylene with Controllable Interfacial Wettability," Nature Commun. 2023, 14, 3575 (Editor Featured Article).  https://doi.org/10.1038/s41467-023-39351-2  

365.Rui Liu, Xianhua Zhang, Tao Liu, Xian Yao, Zhijian Zhao, Chunlei Pei*, and Jinlong Gong*, "Dynamic Oxygen Migration and Reaction over Ceria-Supported Nickel Oxides in Chemical Looping Partial Oxidation of Methane," Appl. Catal. B 2023, 328, 122478.  https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.122478  

364.Kailang Li, Xianghong Li, Lulu Li, Xin Chang, Shican Wu, Chengsheng Yang, Xiwen Song, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Nature of Catalytic Behavior of Cobalt Oxides for CO2 Hydrogenation," JACS Au 2023, 3, 508-515.  https://doi.org/10.1021/jacsau.2c00632  

363.Jing Zhao, Peng Zhang, Tenghui Yuan, Dongfang Cheng, Shiyu Zhen, Hui Gao, Tuo Wang, Zhi-Jian Zhao,and Jinlong Gong*, "Modulation of *CHxO Adsorption to Facilitate Electrocatalytic Reduction of CO2 to CH4 over Cu-based Catalysts," J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 6622-6627.  https://doi.org/10.1021/jacs.2c12006  

362.Xiaoyun Lin, Yongtao Wang, Xin Chang, Shiyu Zhen, Zhi-Jian Zhao*,and Jinlong Gong*, "High-Throughput Screening of Electrocatalysts for Nitrogen Reduction Reactions Accelerated by Interpretable Intrinsic Descriptor," Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202300122.  https://doi.org/10.1002/anie.202300122  

361.Xiangcheng Shi, Dongfang Cheng, Ran Zhao, Shican Wu, Shiyu Zhen, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Accessing Complex Reconstructed Structures with Hybrid Global Optimization Accelerated via on-the-fly Machine Learning," Chem. Sci. 2023, 14, 8777-8784.  https://doi.org/10.1039/D3SC02974C  

360.Jiachen Sun, Sai Chen, Chunlei Pei, Zhi-Jian Zhao, Shengbao He, and Jinlong Gong*, "Advances in Chemical-looping Oxidative Dehydrogenation of Light Alkanes," CIESC J. 2023, 74, 205-223 (invited).  https://doi.org/10.11949/0438-1157.20221311  

359.Xin Chang, Zhenpu Lu, Xianhui Wang, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Tracking C–H Bond Activation for Propane Dehydrogenation over Metal and Alloy Systems: Work Function Shines," Chem. Sci. 2023, 14, 6414-6419.  https://doi.org/10.1039/D3SC01057K  

358.Xinyan Wang, Gong Zhang, Bin Liu, Yixian Wang, Chengjie Zhao, Chunlei Pei, Hao Deng, Wei Han, Tuo Wang*, and Jinlong Gong, "Scaling-up of Thin-film Photoelectrodes for Solar Water Splitting Based on Atomic Layer Deposition," ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 1138-1147.  https://doi.org/10.1021/acsami.2c18480  

357.Weifeng Tu, Pengchao Ren, Yuanjie Li, Yongpeng Yang, Yun Tian, Zhenzhou Zhang, Minghui Zhu, Ya-Huei (Cathy) Chin, Jinlong Gong*, and Yi-Fan Han*, "Gas-dependent Active Sites on Cu/ZnO Clusters for CH3OH Synthesis," J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 8751-8756.  https://doi.org/10.1021/jacs.2c13784  

356.Gong Zhang, Lulu Li, Zhi-Jian Zhao, Tuo Wang*, and Jinlong Gong*, "Electrochemical Approaches for CO2 Conversion on Copper-based Catalysts," Acc. Mater. Res. 2023, 4, 212-222 (invited)  (Cover Story).  https://doi.org/10.1021/accountsmr.2c00175  

355.Shujie Wang, Shijia Feng, Bin Liu, Zichen Gong, Tuo Wang*, and Jinlong Gong*, "Integrated n-Si/BiVO4 Photoelectrode with an Interfacial Bi-layer for Unassisted Solar Water Splitting," Chem. Sci. 2023, 14, 2192-2199.  https://doi.org/10.1039/D2SC06651C  

354.Xianhui Wang, Chunlei Pei, Zhi-Jian Zhao, Sai Chen, Jiachen Sun, Hongbo Song, Guodong Sun, Wei Wang, Xin Chang, Xianhua Zhang and Jinlong Gong*, "Coupling Acid Catalysis and Selective Oxidation over MoO2-Fe2O3 for Chemical Looping Oxidative Dehydrogenation of Propane," Nature Commun. 2023, 14, 2039.  https://doi.org/10.1038/s41467-023-37818-w  

353.Lulu Li, Zhi-Jian Zhao, Gong Zhang, Dongfang Cheng, Xin Chang, Xintong Yuan, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Neural Network Accelerated Investigation of the Dynamic Structure-Performance Relations of Electrochemical CO2 Reduction over SnOx Surfaces," Research 2023, 6, 0067 (Cover Story).  https://doi.org/10.34133/research.0067  


352.Sai Chen, Ran Luo, Zhi-Jian Zhao, Chunlei Pei, Yiyi Xu, Zhenpu Lu, Chengjie Zhao, Hongbo Song, Lirong Zheng, and Jinlong Gong*, "Concerted Oxygen Diffusion via Heterogeneous Oxide Interface for Intensified Propane Dehydrogenation," Nature Commun. 2023, 14, 2620 (Editor Featured Article). https://doi.org/10.1038/s41467-023-38284-0

351.Ran Luo, Sai Chen, Xin Chang, Shijia Sun, Chunlei Pei, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Role of Delocalized Electrons on the Doping Effect in Vanadia for Chemical Looping Oxidative Propane Dehydrogenation," Chem 2023, 9, 2255-2266. https://doi.org/10.1016/j.chempr.2023.04.019

350.Xin Chang, Zhi-Jian Zhao, Zhenpu Lu, Sai Chen, Ran Luo, Shenjun Zha, Lulu Li, Guodong Sun, Chunlei Pei, and Jinlong Gong*, "Designing Single-Site Alloy Catalysts using a Degree-of-isolation Descriptor," Nature Nanotechnol. 2023, 18, 611-616.  https://doi.org/10.1038/s41565-023-01344-z  

349.Chengjie Zhao, Chunlei Pei, Jiachen Sun, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Non-ideal Characteristics in a Micro Packed-bed Reactor: a Coupled Reaction-transport CFD Analysis for Propane Dehydrogenation," Chem. Eng. Sci. 2023, 267, 118316 (invited).  https://doi.org/10.1016/j.ces.2022.118316 

348.Zhongyan Wang, Chengsheng Yang, Xianghong Li, Xiwen Song, Chunlei Pei, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong, "The Role of CO2 Dissociation in CO2 Hydrogenation to Ethanol on CoCu/SiO2 Catalysts," Nano Res. 2023, 16, 6128-6133.  https://doi.org/10.1007/s12274-022-5092-x  

347.Yongtao Wang, Peng Zhang, Xiaoyun Lin, Gong Zhang, Hui Gao, Qingzhen Wang, Zhi-Jian Zhao, Tuo Wang*, and Jinlong Gong, "Wide-pH-range Adaptable Ammonia Electrosynthesis from Nitrate on Cu-Pd Interfaces," Sci. China Chem. 2023, 66, 913-92.  https://doi.org/10.1007/s11426-022-1411-0  

346.Yang Wang, Sai Chen, Jiachen Sun, Yufei Xie, Chunlei Pei, and Jinlong Gong*, "Roles of V-O Sites for Non-oxidative Propane Dehydrogenation over Supported Vanadium Oxides," Sci. China Mater. 2022, 66, 1062-1070.  https://doi.org/10.1007/s40843-022-2214-8  


2022

345.Xiwen Song, Chengsheng Yang, Xianghong Li, Zhongyan Wang, Chunlei Pei, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "On the Role of Hydroxyl Groups on Cu/Al2O3 for CO2 Hydrogenation," ACS Catal. 2022, 12, 14162-14172 (Cover Story).  https://doi.org/10.1021/acscatal.2c03591  

344.Jia Yu, Peng Zhang, Lulu Li, Kailang Li, Gong Zhang, Jia Liu, Tuo Wang, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Electroreductive Coupling of Benzaldehyde by Balancing the Formation and Dimerization of the Ketyl Intermediate," Nature Commun. 2022, 13, 7909 (Editor Featured Article)https://doi.org/10.1038/s41467-022-35463-3  

343.Xiaohe Liu, Xianhui Wang, Shiyu Zhen, Guodong Sun, Chunlei Pei, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Support Stabilized PtCu Single-atom Alloys for Propane Dehydrogenation," Chem. Sci. 2022, 13, 9537-9543.  https://doi.org/10.1039/D2SC03723H

342.Chenggong Jiang, Hongbo Song, Guodong Sun, Xin Chang, Shican Wu, Shiyu Zhen, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Data-driven Interpretable Descriptors for Structure-Activity Relation of Surface Lattice Oxygen on Doped Vanadium Oxides," Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202206758 (Hot Article).  https://doi.org/10.1002/anie.202206758

341.Hairong Yue, Xinbin Ma*, and Jinlong Gong*, "Electronic Buffers Make Reaction Milder: When Magic C60 encounters Copper," Chem 2022, 8, 2073-2075 (invited).  https://doi.org/10.1016/j.chempr.2022.06.021

340.Tuo Wang* and Jinlong Gong*, "Artificial Photosynthesis of Food from CO2," Nature Food 2022, 3, 409-410 (invited).  https://doi.org/10.1038/s43016-022-00544-5

339.Zhao Sun, Weizhi Shi, Chunlei Pei, Christopher K. Russell, Dongfang Cheng, Zhiqiang Sun*, and Jinlong Gong*, "Tailoring Lattice Oxygen Triggered NiO/Ca9Co12O28 Catalysts for Sorption-enhanced Renewable Hydrogen Production," Appl. Catal. B 2022, 316, 121642.  https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2022.121642

338.Yan Wang, Chunlei Pei, Xianhui Wang, Guodong Sun, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "The Role of Pentacoordinate Al3+ Sites of Pt/Al2O3 Catalysts in Propane Dehydrogenation," Fundamental Res. 2022, in press.  https://doi.org/10.1016/j.fmre.2022.08.020  

337.Yanan Wang, Chunlei Pei, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Kinetically Rate-determining Step Modulation by Metal–Support Interactions and Consequent Reactivity Promotion for CO Oxidation on Pt/CeO2," Sci. China Chem. 2022, 65, 2038-2044.  https://doi.org/10.1007/s11426-022-1361-9  

336.Bin Liu, Tuo Wang, Shujie Wang, Gong Zhang, Dazhong Zhong, Tenghui Yuan, Hao Dong, Bo Wu, and Jinlong Gong*, "Back-illuminated photoelectrochemical flow cell for efficient CO2 reduction," Nature Commun. 2022, 13, 7111. https://www.nature.com/articles/s41467-022-34926-x

335.Zhi-Jian Zhao and Jinlong Gong*, "Catalyst Design via Descriptors," Nature Nanotechnol. 2022, 17, 563-564 (invited).  https://doi.org/10.1038/s41565-022-01120-5

334.Jing Zhao, Peng Zhang, Lulu Li, Tenghui Yuan, Hui Gao, Gong Zhang, Tuo Wang, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "SrO-Layer Insertion in Ruddlesden-Popper Sn-Based Perovskite Enables Efficient CO2 Electroreduction towards Formate," Chem. Sci. 2022, 13, 8829-8833.  https://doi.org/10.1039/d2sc03066g

333.Shiyu Zhen, Gong Zhang, Dongfang Cheng, Hui Gao, Lulu Li, Xiaoyun Lin, Zheyuan Ding, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Nature of the Active Sites of Copper Zinc Catalysts for Carbon Dioxide Electroreduction," Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202201913 (Hot Article).  https://doi.org/10.1002/anie.202201913

332.Lei Wang, Weitao Lian, Bin Liu, Haifeng Lv, Ying Zhang*, Xiaojun Wu, Tuo Wang, Jinlong Gong*, Tao Chen*, and Hangxun Xu*, "A Transparent, High-Performance, and Stable Sb2S3 Photoanode Enabled by Heterojunction Engineering with Conjugated Polycarbazole Frameworks for Unbiased Photoelectrochemical Overall Water Splitting Devices," Adv. Mater. 2022, 34, 2200723.  https://doi.org/10.1002/adma.202200723

331.Jian Qin, Chunlei Pei, Chengjie Zhao, Zhenpu Lu, Guodong Sun, and Jinlong Gong*, "Techno-economic Analysis of a Hybrid Process for Propylene and Ammonia Production," ACS Sustainable Chem. Eng. 2022, 10, 6999-7009 (Cover Story).  https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c00347

6B0F0

330.Chenggong Jiang, Xin Chang, Xianhui Wang, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Enhanced C-H Bond Activation by Tuning the Local Environment of Surface Lattice Oxygen of MoO3," Chem. Sci. 2022, 13, 7468-7474.  https://doi.org/10.1039/D2SC01658C

329.Tenghui Yuan, Tuo Wang, Gong Zhang, Wanyu Deng, Dongfang Cheng, Hui Gao, Jing Zhao, Jia Yu, Peng Zhang, and Jinlong Gong*, "The Effect of Specific Adsorption of Halide Ions towards Electrochemical CO2 Reduction," Chem. Sci. 2022, 13, 8117-8123.  https://doi.org/10.1039/D2SC02689A

328.Tingting Zhang, Chunlei Pei, Guodong Sun, Sai Chen, Zhi-Jian Zhao, Shijia Sun, Zhenpu Lu, Yiyi Xu, and Jinlong Gong*, "Synergistic Mechanism of Platinum-GaOx Catalysts for Propane Dehydrogenation," Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202201453.  https://doi.org/10.1002/anie.202201453

327.Ang Li*, Erjun Kan*, Shuangming Chen, Zhengwei Du, Xuan Liu, Tongyu Wang, Wenjin Zhu, Hailing Huo, Jingjing Ma, Dong Liu, Li Song*, Hao Feng, Markus Antonietti, and Jinlong Gong*, "Enabling High Loading in Single-Atom Catalysts on Bare Substrate with Chemical Scissors by Saturating the Anchoring Sites," Small 2022, 18, 2200073 (Cover Story).  https://doi.org/10.1002/smll.202200073

undefined

326.Xingyu Liu, Zhifei Hao, Haitao Wang, Tuo Wang, Zhurui Shen*, Hao Zhang, Sihui Zhan*, and Jinlong Gong*, "Enhanced Localized Dipole of Pt-Au Single-site Catalysts for Solar Water Splitting," Proc. Natl. Acad. Sci. 2022, 119, e2119723119.  https://doi.org/10.1073/pnas.2119723119

325.Bo Wu, Tuo Wang, Bin Liu, Huimin Li, Yunlong Wang, Shujie Wang, Lili Zhang, Shaokun Jiang, Chunlei Pei, and Jinlong Gong*, "Stable Solar Water Splitting with Wettable Organic-layer-protected Silicon Photocathodes," Nature Commun. 2022, 134460.  https://doi.org/10.1038/s41467-022-32099-1

324.Wanyu Deng, Peng Zhang, Brian Seger*, and Jinlong Gong*, "Unraveling the Rate-limiting Step of Two-electron Transfer Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide," Nature Commun. 2022, 13, 803 (Editor Featured Article).  https://doi.org/10.1038/s41467-022-28436-z

323.Gong Zhang, Tuo Wang, Mengmeng Zhang, Lulu Li, Dongfang Cheng, Shiyu Zhen, Yongtao Wang, Jian Qin, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Selective CO2 Electroreduction to Methanol via Enhanced Oxygen Bonding," Nature Commun. 2022, 13, 7768.  https://doi.org/10.1038/s41467-022-35450-8  

322.Sihang Liu, Chengsheng Yang, Shenjun Zha, Dmitry Sharapa, Felix Studt, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong, "Moderate Surface Segregation Promotes Selective Ethanol Production in CO2 Hydrogenation Reaction over CoCu Catalysts," Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202109027.  https://doi.org/10.1002/anie.202109027

321.Hao Tian, Chunlei Pei, Sai Chen, Yang Wu, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Regulation of Oxygen Activity by Lattice Confinement over NixMg1-xO Catalysts for Renewable Hydrogen Production," Engineering 2022, 12, 62-69.  https://doi.org/10.1016/j.eng.2020.08.029


2021

320.Xiangcheng Shi, Xiaoyun Lin, Rn Luo, Shican Wu, Lulu Li, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Dynamics of Catalytic Process at Operando Conditions," JACS Au 2021, 1, 2100-2120 (invited) (Cover Story).  https://doi.org/10.1021/jacsau.1c00355

Go to JACS Au

319.Jinlong Gong, Niall J. English, Deepak Pant, Greta R. Patzke, Stefano Protti, and Tao Zhang, "Power-to-X: Lighting the Path to a Net-Zero-Emission Future," ACS Sustainable Chem. Eng. 2021, 9, 7179-7181.  https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c03212

318.Shijia Sun, Guodong Sun, Chunlei Pei, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Origin of Performances of Pt/Cu Single-Atom Alloy Catalysts for Propane Dehydrogenation," J. Phys. Chem. C 2021, 125, 18708-18716 (Cover Story).  https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c04295

317.Zichen Gong, Bin Liu, Peng Zhang, Shujie Wang, Shaokun Jiang, Tuo Wang*, and Jinlong Gong*, "Performance Prediction of Multiple Photoanodes Systems for Unbiased Photoelectrochemical Water Splitting," ACS Mater. Lett. 2021, 3, 939-946.  https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.1c00261

316.Yang Wu, Chunlei Pei, Hao Tian, Tao Liu, Xianhua Zhang, Sai Chen, Quan Xiao, Xianhui Wang, and Jinlong Gong*, "Role of Fe Species of Ni-Based Catalysts for Efficient Low-Temperature Ethanol Steam Reforming," JACS Au 2021, 1, 1459-1470 .  https://doi.org/10.1021/jacsau.1c00217

315.Lina Su, Pengfei Wang*, Junhui Wang, Dongpeng Zhang, Haitao Wang, Yi Li, Sihui Zhan*, and Jinlong Gong*, "Pt–Cu Interaction Induced Construction of Single Pt Sites for Synchronous Electron Capture and Transfer in Photocatalysis," Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2104343 .  https://doi.org/10.1002/adfm.202104343

314.Chunlei Pei and Jinlong Gong*, "Tandem Catalysis at Nanoscale," Science 2021, 371, 1203-1204.  https://doi.org/10.1126/science.abh0424

313.Xintong Yuan, Sai Chen, Dongfang Cheng, Lulu Li, Wenjin Zhu, Dazhong Zhong, Zhi-Jian Zhao, Jingkun Li, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Controllable Cu0-Cu+ Sites for Electrocatalytic Reduction of Carbon Dioxide," Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 15344-15347.  https://doi.org/10.1002/anie.202105118

312.Janenipa Saupsor, Chunlei Pei, Hongfang Li, Suwimol Wongsakulphasatch*, Pattaraporn Kim-Lohsoontorn, Sakhon Ratchahat, Worapon Kiatkittipong, Suttichai Assabumrungrat, and Jinlong Gong*, "Bifunctional Catalyst NiFe–MgAl for Hydrogen Production from Chemical Looping Ethanol Reforming," Energy & Fuels 2021, 35, 11580-11592.  https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.1c01253

311.Gong Zhang, Bin Liu, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Artificial Leaves for Solar Fuels," Chin. J. Chem. 2021, 39, 1450-1458 (invited).  https://doi.org/10.1002/cjoc.202000616

310.Xinyu Li, Chunlei Pei, and Jinlong Gong*, "Shale Gas Revolution: Catalytic Conversions of C1–C3 Alkanes to Value-Added Chemicals," Chem 2021, 7, 1755-1801 (invited).  https://doi.org/10.1016/j.chempr.2021.02.002

309.Bin Liu, Shujie Wang, Shijia Feng, He Li, Lifei Yang, Tuo Wang*, and Jinlong Gong*, "Double-side Si Photoelectrodes Enabled by Chemical Passivation for Photoelectrochemical Hydrogen and Oxygen Evolution Reactions," Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2007222.  https://dx.doi.org/10.1002/adfm.202007222

308.Xiangcheng Shi, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong, "Advances in Genetic Algorithm for Global Structure Optimization in Catalytic Systems," CIESC J.  2021, 72, 27-41 https://doi.org/10.11949/0438-1157.20201037

307.Hao Tian, Chunlei Pei, Yang Wu, Sai Chen, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Tunable Metal-Oxide Interaction with Balanced Ni0/Ni2+ Sites of NixMg1-xO for Ethanol Steam Reforming ," Appl. Catal. B 2021, 293, 120178.  https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2021.120178

306.Xiaoyun Lin, Lulu Li, Xin Chang, Chunlei Pei, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong, "Black Phosphorus Hosted Single Atom Catalyst for Electrocatalytic Nitrogen Reduction," Sci. China Mater. 2021, 64, 1173-1181.  https://doi.org/10.1007/s40843-020-1522-y

305.Sai Chen, Xin Chang, Guodong Sun, Tingting Zhang, Yiyi Xu, Yang Wang, Chunlei Pei, and Jinlong Gong*, "Propane Dehydrogenation: Catalyst Development, New Chemistry, and Emerging Technologies," Chem. Soc. Rev. 2021, 50, 3315-3354 (invited).  https://doi.org/10.1039/D0CS00814A

304.Wanyu Deng, Lei Zhang, Tenghui Yuan, Sai Chen, Huimin Li, Congling Hu, Hao Dong, Bo Wu, Tuo Wang, Jingkun Li, Geoffrey A. Ozin, and Jinlong Gong*, "Effect of Bicarbonate on CO2 Electroreduction over Cathode Catalysts," Fundamental Res. 2021, 1, 432-438.  https://doi.org/10.1016/j.fmre.2021.06.004
v     Highlighted by EurekAlert (AAAS): "Enriched bicarbonate electrolytes show promise in combatting CO2 and the greenhouse effect” August 25, 2021.

303.Shujie Wang, Tuo Wang, Bin Liu, Huimin Li, Shijia Feng, Jinlong Gong*, "Spatial Decoupling of Light Absorption and Reaction Sites in n-Si Photocathodes for Solar Water Splitting," National Sci. Rev. 2021, 8, nwaa293 (Cover Story).  https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa293
v      Highlighted by EurekAlert (AAAS): "Photocatalytic reaction in the shadow” January 25, 2021.

issue cover

302.Dazhong Zhong, Zhi-Jian Zhao, Qiang Zhao, Dongfang Cheng, Bin Liu, Gong Zhang, Wanyu Deng, Hao Dong, Lei Zhang, Jingkun Li, Jinping Li*, and Jinlong Gong*, "Coupling of Cu(100) and (110) Promotes Carbon Dioxide Conversion to Hydrocarbons and Alcohols," Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 4879-4885.  https://doi.org/10.1002/anie.202015159

301.Dongfang Cheng, Zhi-Jian Zhao, Gong Zhang, Piaoping Yang, Lulu Li, Hui Gao, Sihang Liu, Xin Chang, Sai Chen, Tuo Wang, Geoffrey A. Ozin, Zhipan Liu, and Jinlong Gong*, "The Nature of Active Sites for Carbon Dioxide Electroreduction over Oxide-derived Copper Catalysts," Nature Commun. 2021, 12, 395.  https://doi.org/10.1038/s41467-020-20615-0
v      Highlighted by Chemical & Engineering News (ACS): "Study distinguishes structure and function of catalytically active sites on copper that reduce CO₂,” January 21, 2021.

300.Jieli Wang, Xin Chang, Sai Chen, Guodong Sun, Xiaohong Zhou, Evgeny Vovk, Yong Yang, Wanyu Deng, Zhi-Jian Zhao, Rentao Mu, Chunlei Pei, and Jinlong Gong*, "On the Role of Sn Segregation of Pt-Sn Catalysts for Propane Dehydrogenation," ACS Catal. 2021, 11, 4401-4410 (Cover Story).  https://doi.org/10.1021/acscatal.1c00639

299.Gong Zhang, Zhi-Jian Zhao, Dongfang Cheng, Huimin Li, Jia Yu, Qingzhen Wang, Hui Gao, Jinyu Guo, Huaiyuan Wang, Geoffrey A. Ozin, Tuo Wang*, and Jinlong Gong*, "Efficient CO2 Electroreduction on Facet-selective Copper Films with High Conversion Rate," Nature Commun. 2021, 12, 5745. (Editor Featured Article).  https://doi.org/10.1038/s41467-021-26053-w

298.Huimin Li, Tuo Wang, Shanshan Liu, Zhibin Luo, Lulu Li, Huaiyuan Wang, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Controllable Distribution of Oxygen Vacancy in Grain Boundaries of p-Si/TiO2 Photocathodes for Solar Water Splitting," Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 4034-4037.  https://dx.doi.org/10.1002/anie.202014538

297.Piaoping Yang, Lulu Li, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong, "Reveal the nature of particle size effect for CO2 reduction over Pd and Au," Chinese J. Catal. 2021, 42, 817-823. http://dx.doi.org/10.1016/S1872-2067(20)63692-0

296.Sai Chen, Zhi-Jian Zhao, Rentao Mu, Xin Chang, Jun Luo, Stephen C. Purdy, Jeremy Kropf, Guodong Sun, Chunlei Pei, Jeffrey T. Miller, Xiaohong Zhou, Evgeny Vovk, Yong Yang, and Jinlong Gong*, "Propane Dehydrogenation on Single-site [PtZn4] Intermetallic Catalysts," Chem 2021, 7, 387-405 (Cover Story).  https://dx.doi.org/10.1016/j.chempr.2020.10.008

On the cover: Gong et al. describe the highly efficient PtZn intermetallic catalysts for propane dehydrogenation. The particles represent the PtZn intermetallic catalysts, and the hills represent the supports of the catalyst particles. The water flow represents the flowing propane molecules, which are streaming and diffusing among the catalyst particles. For more information, see the article by Yang and co-workers on page 387.


2020

295.Sihang Liu, Jie Zong, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong, "Exploring the Initial Oxidation of Pt, Pt3Ni, Pt3Au(111) Surfaces: A Genetic Algorithm based Global Optimization with Density Functional Theory", Green Chem. Eng. 2020, 1, 56-62 (invited).  https://doi.org/10.1016/j.gce.2020.09.006

294.Qin Dai , Jingyi Lin, Hongbin Cao, He Zhao*, Guangfei Yu, Chaoqun Li, Tianyu Wang, Yanchun Shi, Guangwei Wang*, and Jinlong Gong*, "Gas-water Interface Engineered Exceptional Photoconversion of Fatty Acids to Olefins," Green Chem 2020, 22, 7848-7857.  https://doi.org/10.1039/D0GC02237C

293.Tuo Wang and Jinlong Gong*, "Sacrificing Nothing to Reduce CO2," Nature Energy 2020, 5, 642–643.  https://doi.org/10.1038/s41560-020-00688-3

292.Sai Chen, Chunlei Pei, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Structured Catalysts towards Efficient Propane Dehydrogenation," Acc. Mater. Res. 2020, 1, 30-40 (invited) (Cover Story).  https://doi.org/10.1021/accountsmr.0c00012

291.Zhi-Jian Zhao and Jinlong Gong*, "Golden Touch of the Nanoparticles," Nature Nanotechnol. 2020, 15, 1–2.  https://doi.org/10.1038/s41565-020-0740-3

290.Jingkun Li and Jinlong Gong*, "Operando Characterization Techniques for Electrocatalysis," Energy Environ. Sci. 2020, 13, 3748-3779 (invited).  https://doi.org/10.1039/D0EE01706J

289.Quan Xiao, Yanan Wang, Zhi-Jian Zhao, Chunlei Pei, Sai Chen, Lijun Gao, Rentao Mu, Qiang Fu, and Jinlong Gong*, "Defects-mediated Reactivity of Pt/TiO2 Catalysts: the Different Role of Titanium and Oxygen Vacancies," Sci. China Chem. 2020, 63, 1323-1330 (Cover Story).  https://doi.org/10.1007/s11426-020-9798-2

288.Lulu Li, Xin Chang, Xiaoyun Lin, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Theoretical Insights into Single-Atom Catalysts," Chem. Soc. Rev. 2020, 49, 8156-8178 (invited). http://doi.org/10.1039/d0cs00795a

287.Chengsheng Yang, Chunlei Pei, Ran Luo, Sihang Liu, Yanan Wang, Zhongyan Wang, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Strong Electronic Oxide-support Interaction over In2O3/ZrO2 Catalysts for Highly Selective Hydrogenation of CO2 to Methanol," J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 19523-19531.  https://doi.org/10.1021/jacs.0c07195

286.Xianhua Zhang, Yinghui Su, Chunlei Pei, Rui Liu, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Chemical Looping Steam Reforming of Methane over Ce-doped Perovskites," Chem. Eng. Sci. 2020, 223, 115707 (invited).  https://doi.org/10.1016/j.ces.2020.115707

285.Yufei Xie, Ran Luo, Guodong Sun, Sai Chen, Zhi-Jian Zhao, Rentao Mu, and Jinlong Gong*, "Facilitating the Reduction of V-O Bonds on VOx/ZrO2 Catalysts for Non-oxidative Propane Dehydrogenation," Chem. Sci. 2020, 11, 3845 - 3851 (invited).  http://dx.doi.org/10.1039/D0SC00690D

284.Sai Chen, Chunlei Pei, Xin Chang, Zhi-Jian Zhao, Rentao Mu, Yiyi Xu, and Jinlong Gong*, "Coverage-dependent Behaviors of Vanadium Oxides for Chemical Looping Oxidative Dehydrogenation," Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 22072-22079 (Hot Article).  https://dx.doi.org/10.1002/anie.202005968

283.Hongfang Li, Hao Tian, Sai Chen, Zhao Sun, Tao Liu, Rui Liu, Suttichai Assabumrungrat, Janenipa Saupsor, Rentao Mu, Chunlei Pei, and Jinlong Gong*, "Sorption Enhanced Steam Reforming of Methanol for High-purity Hydrogen Production over Cu-MgO/Al2O3 Bifunctional Catalysts," Appl. Catal. B 2020, 276, 119052.  https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.119052

282.Zhiqiang Chen, Tuo Wang, Bin Liu, Dongfang Cheng, Congling Hu, Gong Zhang, Wenjin Zhu, Huaiyuan Wang, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Grain-Boundary-Rich Copper for Efficient Solar-Driven Electrochemical CO2 Reduction to Ethylene and Ethanol," J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 6878-6883.  http://dx.doi.org/10.1021/jacs.0c00971

281.Sonali Das, Javier Pérez-Ramírez*, Jinlong Gong*, Nikita Dewangan, Kus Hidajat, Bruce C. Gates*, and Sibudjing Kawi*, "Core-shell Structured Catalysts for Thermocatalytic, Photocatalytic, and Electrocatalytic Conversion of CO2," Chem. Soc. Rev. 2020, 49, 2937-3004 (Cover Story).  https://doi.org/10.1039/C9CS00713JGraphical abstract: Inside back cover

280.Congling Hu, Lulu, Li, Wanyu Deng, Gong Zhang, Wenjin Zhu, Xintong Yuan, Lei Zhang, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Selective Electro-reduction of Carbon Dioxide over SnO2-nanodot Catalysts," ChemSusChem 2020, 13, 6353-6359 (invited).  http://dx.doi.org/10.1002/cssc.202000557

279.Wenjin Zhu, Lei Zhang, Sihang Liu, Ang Li, Xintong Yuan, Congling Hu, Gong Zhang, Wanyu Deng, Ketao Zang, Jun Luo, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "The Electronic Effect between Neighboring Zn/Co Monomers Boosts CO2 Electroreduction," Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 12664-12668.  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201916218

278.Zhao Sun, Xianhua Zhang, Hongfang Li, Tao Liu, Shiyi Chen, Lunbo Duan, Liang Zeng, Wenguo Xiang*, and Jinlong Gong*, "Chemical Looping Oxidative Steam Reforming of Methanol: A New Pathway for Auto-thermal Conversion," Appl. Catal. B 2020, 269, 118758.  http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.118758

277.Dazhong Zhong, Lei Zhang, Qiang Zhao, Dongfang Cheng, Wanyu Deng, Hao Dong, Xintong Yuan, Zhijian Zhao, Jinping Li, and Jinlong Gong*, "Concentrating and Activating Carbon Dioxide over AuCu Aerogel Grain Boundaries," J. Chem. Phys. 2020. 152, 204703 (invited).  https://dx.doi.org/10.1063/5.0007207

276.Lulu Li, Zhi-Jian Zhao, Congling Hu, Piaoping Yang, Xintong Yuan, Yanan Wang, Lei Zhang, Lyudmila Moskaleva, and Jinlong Gong*, "Tuning Oxygen Vacancies of Oxides for Promoting Electrocatalytic Reduction of Carbon Dioxide," ACS Energy Lett. 2020, 5, 552-558.  http://dx.doi.org/10.1021/acsenergylett.9b02749

275.Chang Zhao, Beidou Guo, Guancai Xie, Chengcheng Li, Wenjing Xie, Yawen Dai, Jinlong Gong*, and Jian Ru Gong*, "Metal Sputtering Buffer Layer for High Performance Si-based Water-oxidation Photoanode," ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3, 8216-8223.  https://doi.org/10.1021/acsaem.0c00609

274.Xianhua Zhang, Chunlei Pei, Xin Chang, Sai Chen, Rui Liu, Zhi-Jian Zhao, Rentao Mu, and Jinlong Gong*, "FeO6 Octahedral Distortion Activates Lattice Oxygen in Perovskite Ferrite for Methane Partial Oxidation Coupled with CO2-Splitting," J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 11540-11549.  https://doi.org/10.1021/jacs.0c04643

273.Chengcheng Li, Tuo Wang*, and Jinlong Gong, "Alternative Strategies towards Sustainable Ammonia Synthesis," Trans. Tianjin Univ. 2020, 26, 67-91 (invited).  https://doi.org/10.1007/s12209-020-00243-x

272.Shenjun Zha1, Zhi-Jian Zhao1, Sai Chen, Sihang Liu, Tao Liu, Felix Studt, and Jinlong Gong*, "Predicting the Catalytic Activity of Surface Oxidation Reactions by Ionization Energies," CCS Chem 2020, 2, 262-270.  http://dx.doi.org/10.31635/ccschem.020.201900096

271.Rui Liu, Chunlei Pei, Xianhua Zhang, Sai Chen, Hongfang Li, Liang Zeng, Rentao Mu, and Jinlong Gong*, "Chemical Looping Partial Oxidation over FeWOx/SiO2 Catalysts," Chin. J. Catal. 2020, 41, 1140-1151. (invited).  http://dx.doi.org/10.1016/S1872-2067(20)63544-6

270.Shijia Feng, Tuo Wang, Bin Liu, Congling Hu, Lulu Li, Zhijian Zhao, and Jinlong Gong*, "Enriched Surface Oxygen Vacancies of Photoanodes via Photoetching with Enhanced Interfacial Charge Transport," Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 2044-2048.  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201913295

269.Sier Sang, Zhi-Jian Zhao, Hao Tian, Zhao Sun, Hongfang Li, Suttichai Assabumrungrat, Liang Zeng*, and Jinlong Gong*, "Promotional Role of Mg Species on Sorption-enhanced Steam Reforming of Ethanol over Ni/CaO Catalysts," AIChE J. 2020, 66, e16877.  http://dx.doi.org/10.1002/aic.16877

268.Bin Liu, Shijia Feng, Lifei Yang, Chengcheng Li, Zhibin Luo, Tuo Wang*, and Jinlong Gong, "Bifacial Passivation of n-silicon Metal-insulator-semiconductor Photoelectrodes for Efficient Oxygen and Hydrogen Evolution Reactions," Energy Environ. Sci. 2020, 13, 221-228.  https://dx.doi.org/10.1039/C9EE02766A

267.He Li, Bin Liu, Shijia Feng, Huimin Li, Tuo Wang*, and Jinlong Gong, "Construction of Uniform Buried pn Junction on Pyramid Si Photocathodes Using a Facile and Safe Spin-On Method for Photoelectrochemical Water Splitting," J. Mater. Chem. A 2020, 8, 224-230.  http://dx.doi.org/10.1039/C9TA09652C

266.Kang Li, Chunlei Pei, Xinyu Li, Sai Chen, Xianhua Zhang, Rui Liu, and Jinlong Gong*, "Dry Reforming of Methane over La2O2CO3 Modified Ni/Al2O3 Catalysts with Moderate Metal Support Interaction," Appl. Catal. B 2020, 264, 118448.  http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.118448

265.Jimin Song, Sihang Liu, Chengsheng Yang, Guishuo Wang, Hao Tian, Zhi-Jian Zhao, Rentao Mu*, and Jinlong Gong, "The Role of Al Doping in Pd/ZnO Catalyst for CO2 Hydrogenation to Methanol," Appl. Catal. B 2020, 263,  118367.  http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.118367


2019

264.Guishuo Wang, Ran Luo, Chengsheng Yang, Jimin Song, Chuanye Xiong, Hao Tian, Zhi-Jian Zhao, Rentao Mu*, and Jinlong Gong*, "Active Sites in CO2 Hydrogenation over Confined VOx-Rh Catalysts," Sci. China Chem. 2019, 62, 12, 1710-1719.  http://dx.doi.org/10.1007/s11426-019-9590-6

263.Ang Li, Qian Cao, Guangye Zhou, Bernhard V. K. J. Schmidt, Wenjin Zhu, Xintong Yuan, Hailing Huo, Jinlong Gong,* and Markus Antonietti*, "Three-Phase Photocatalysis for the Enhanced Selectivity and Activity of CO2 Reduction on Hydrophobic Surface," Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 14549-14555 (VIP Paper).  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201908058

262.Sai Chen, Chunlei Pei, and Jinlong Gong*, "Insights into interface engineering in steam reforming reactions for hydrogen production," Energy Environ. Sci. 2019, 12, 3473-3495. https://dx.doi.org/10.1039/C9EE02808K

261.Yanan Wang1, Sihang Liu1, Qiang Fu, Zhi-Jian Zhao, Rentao Mu*, and Jinlong Gong*, "Modulating the Surface Defects of Titanium Oxides and Consequent Reactivity of Pt Catalyst," Chem. Sci. 2019, 10, 10531-10536.  http://dx.doi.org/10.1039/C9SC03119G

260.Zhi-Jian Zhao, Shenjun Zha, Sihang Liu, Dongfang Cheng, Felix Studt, Graeme Henkelman, and Jinlong Gong*, "Theory-guided Design of Catalytic Materials: From Scaling Relationship to Reactivity Descriptor," Nature Rev. Mater. 2019, 4, 792–804 (Cover Story)(invited).  http://dx.doi.org/10.1038/s41578-019-0152-x 

Volume 4 Issue 12

259.Congling Hu, Lei Zhang, and Jinlong Gong*, "Recent Progress of Mechanism Comprehension and Design of Electrocatalysts for Alkaline Water Splitting," Energy Environ. Sci. 2019, 12, 2620-2645.  http://dx.doi.org/10.1039/C9EE01202H

258.Chengsheng Yang, Sihang Liu, Yanan Wang, Jimin Song, Guishuo Wang, Shuai Wang, Zhi-Jian Zhao, Rentao Mu, and Jinlong Gong*, "The Interplay between Structure and Product Selectivity of CO2 Hydrogenation," Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 11242-11247 (Frontispiece Story). http://dx.doi.org/10.1002/anie.201904649

image

257.Jinlong Gong*, Can Li*, and Michael R. Wasielewski*, "Advances in Solar Energy Conversion," Chem. Soc. Rev. 2019, 48, 1862-1864.

256.Zhuang Guo, Yongbing Xie, Zhi-Jian Zhao, Jiadong Xiao, Yuxian Wang, Zhaomeng Xu, Yi Zhang, Lichang Yin*, Hongbin Cao*, and Jinlong Gong*, "Single-atom Mn-N4 Sites Catalyzed Peroxone Reaction for Efficient Production of Hydroxyl Radicals under Acidic Solution," J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 12005-12010.  http://dx.doi.org/10.1021/jacs.9b04569

255.Yawen Dai, Ping Cheng, Chengcheng Li, Guancai Xie, Muhammad Zain Akram, Beidou Guo, Ra-jender Boddula, Xinghua Shi*, Jinlong Gong*, and Jian Ru Gong*, "Modulating Photoelectrochemical Water-Splitting Activity by Charge-Storage Capacity of Electrocatalysts," J. Phys. Chem. C 2019, 123, 28753-28762.  http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b08343

254.Kang Li, Xin Chang, Chunlei Pei, Xinyu Li, Sai Chen, Xianhua Zhang, Suttichai Assabumrungrat, Zhi-Jian Zhao, Liang Zeng, and Jinlong Gong*, "Ordered Mesoporous Ni/La2O3 Catalysts with Interfacial Synergism towards CO2 Activation in Dry Reforming of Methane," Appl. Catal. B 2019, 259, 118092.  http://doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.118092

253.Zhiqi Huang, Sihang Liu, Yuejiao Zhang, Jingliang Yang, Jianfeng Li, Zhihong Nie*, and Jinlong Gong*, "Regioselective Metal Deposition on Polymer-Au Nanoparticle Hybrid Chains," Sci. China Mater. 2019, 62, 1363-1367.  http://dx.doi.org/10.1007/s40843-019-9420-8

252.Hao Dong, Lei Zhang, Lulu Li, Wanyu Deng, Congling Hu, Zhi-jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Abundant Ce3+ Ions in Au-CeOx Nanosheets to Enhance CO2 Electroreduction Performance," Small 2019, 15, 1900289.  http://dx.doi.org/10.1002/smll.201900289

251.Sihang Liu, Zhi-Jian Zhao, Chengsheng Yang, Shenjun Zha, Konstantin M. Neyman, Felix Studt, and Jinlong Gong*, "Adsorption Preference Determines Segregation Direction: A Shortcut to More Realistic Surface Models of Alloy Catalysts," ACS Catal. 2019, 9, 5011-5018.  http://dx.doi.org/10.1021/acscatal.9b00499

250.Congling Hu, Lei Zhang, Lulu Li, Wenjin Zhu, Wanyu Deng, Hao Dong, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Theory Assisted Design of N-doped Tin Oxides for Enhanced Electrochemical CO2 Activation and Reduction," Sci. China Chem. 2019, 62, 1030-1036.  http://dx.doi.org/10.1007/s11426-019-9474-0

249.Chuanye Xiong, Sai Chen, Piaoping Yang, Shenjun Zha, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Structure–performance Relationships for Propane Dehydrogenation over Aluminum Supported Vanadium Oxide," ACS Catal. 2019, 9, 5816-5827.  http://dx.doi.org/10.1021/acscatal.8b04701 

248.Wanyu Deng, Lei Zhang, Lulu Li, Sai Chen, Congling Hu, Zhi-Jian Zhao, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "The Crucial Role of Surface Hydroxyls on the Activity and Stability in Electrochemical CO2 Reduction," J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 2911-2915.  http://dx.doi.org/10.1021/jacs.8b13786

247.Yihe Wang, Lei Zhang, Congling Hu, Shengnan Yu, Piaoping Yang, Dongfang Cheng, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Fabrication of Bilayer Pd-Pt Nanocages with Sub-Nanometer Thin Shells for Enhanced Hydrogen Evolution Reaction," Nano Res. 2019, 12, 2268 (invited).  http://dx.doi.org/10.1007/s12274-019-2312-y

246.Xintong Yuan, Lei Zhang, Lulu Li, Hao Dong, Sai Chen, Wenjin Zhu, Congling Hu, Wanyu Deng, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Ultrathin PdAu Shells with Controllable Alloying Degree on Pd Nanocubes towards Carbon Dioxide Electroreduction," J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 4791-4794 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1021/jacs.8b11771

245.Zhao Sun1, Liang Zeng1, Christopher K. Russell, Shiyi Chen, Lunbo Duan, Wenguo Xiang*, and Jinlong Gong*, "A Solar-wind-bio Ecosystem for Biomass Cascade Utilization with Multi-generation of Formic Acid, Hydrogen, and Graphene," ACS Sustainable Chem. Eng. 2019, 7, 2558-2568 (invited & Editor's Choice).  http://dx.doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b05546

244.Shuai Wang1, Zhi-Jian Zhao1, Jiubing Zhao, Hao Tian, Hao Li, Chengsheng Yang, Rentao Mu*, and Jinlong Gong*, "Activation of Hydrogen on Sub-1 nm Pd Nanoparticles Encapsulated within Sodalite Zeolites for Semi-hydrogenation of Acetylene," Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 7668 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201903827

243.Tuo Wang, Shanshan Liu, Huimin Li, Chengcheng Li, Zhibin Luo, and Jinlong Gong*, "Transparent Ta2O5 Protective Layer for Stable Silicon Photocathode under Full Solar Spectrum," Ind. Eng. Chem. Res. 2019, 58, 5510-5515 (invited).  http://dx.doi.org/10.1021/acs.iecr.9b00147

242.Zhiqi Huang, Jinlong Gong*, and Zhihong Nie*,  "Symmetry-breaking Synthesis of Multicomponent Nanoparticles," Acc. Chem. Res. 2019, 52, 1125-1133 (invited).  http://dx.doi.org/10.1021/acs.accounts.9b00038

241.Ang Li, Tuo Wang, Chengcheng Li, Zhiqi Huang, Zhibin Luo, and Jinlong Gong*, "Adjustable Reduction Potential of Electrons via Quantum Confinement for Selective CO2 Photoreduction to Methanol," Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 3804-3808.  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201812773

240.Ang Li, Wenjin Zhu, Chengcheng Li, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Rational Design of Yolk-shell Nanostructures for Photocatalysis," Chem. Soc. Rev. 2019, 48, 1874-1907 (invited) (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/C8CS00711J  Graphical abstract: Front cover

239.Zhibin Luo, Tuo Wang*, and Jinlong Gong*, "Silicon-based Electrodes for Unbiased Solar Water Splitting: Current Status and Prospects," Chem. Soc. Rev. 2019, 48, 2158-2181 (invited).  http://dx.doi.org/10.1039/C8CS00638E

238.Chengcheng Li, Tuo Wang, Bin Liu, Mengxin Chen, Ang Li, Minyong Du, Hui Wang, Shengzhong Frank Liu, and Jinlong Gong*, "Photoelectrochemical CO2 Reduction to Adjustable Syngas on Grain-boundary-mediated a-Si/TiO2/Au Photocathodes with Low Onset Potentials," Energy Environ. Sci. 2019, 12, 923-928 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/C8EE02768D  Graphical abstract: Inside front cover

237.Xiaoxia Chang, Tuo Wang, Piaoping Yang, Gong Zhang, and Jinlong Gong*, "The Development of Cocatalysts for Photoelectrochemical CO2 Reduction" Adv. Mater. 2019, 1804710 (invited).  http://dx.doi.org/10.1002/adma.201804710

236.Chengsheng Yang1, Rentao Mu1, Guishuo Wang, Jimin Song, Hao Tian, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Hydroxyl-mediated Ethanol Selectivity of CO2 Hydrogenation," Chem. Sci. 2019, 10, 3161-3167 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/C8SC05608K  Graphical abstract: Front cover

235.Zhi-Jian Zhao, Jiubing Zhao, Shenjun Zha, Liang Zeng*, and Jinlong Gong*, "Competition of C-C Bond Formation and C-H Bond Formation for Acetylene Hydrogenation on Transition Metals: A Density Functional Theory Study," AIChE J. 2019, 65, 1059-1066.  http://dx.doi.org/10.1002/aic.16492

234.Sai Chen, Liang Zeng, Rentao Mu, Chuanye Xiong, Zhi-Jian Zhao, Luming Peng, Jun Luo, Liang-Shih Fan, and Jinlong Gong*, "Modulating Lattice Oxygen in Dual-functional Mo-V-O Mixed Oxides for Chemical Looping Oxidative Dehydrogenation," J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 18653-18657. https://doi.org/10.1021/jacs.9b09235

233.Zhibin Luo, Bin Liu, Huimin Li, Xiaoxia Chang, Wenjin Zhu, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Interfacial Passivation of Nickel Film Protected n-Type Silicon Photoanode for Efficient and Stable Water Oxidation," Small Methods 2019, 1900212.  http://dx.doi.org/10.1002/smtd.201900212

232.Kui Ma, Ye Tian, Zhi-Jian Zhao, Piaoping Yang, Qingpeng Cheng, Tong Ding, Lirong Zheng, Jing Zhang, Tiandou Hu, Zheng Jiang, Takayuki Abe, Noritatsu Tsubaki, Jinlong Gong*, and Xingang Li*, "Catalytic Steam Reforming on Alternately Arranged Dual-sites of Cu Species," Chem. Sci. 2019, 10, 2578-2584 (Cover Story).  http://doi.org/10.1039/C9SC00015A  Graphical abstract: Inside front cover

231.Zhiqi Huang, Zhi-Jian Zhao, Lili Han, Qian Zhang, Chao Li, Xiumei Jiang, Peng Huang, Jun-Jie Yin, Jun Luo, Jinlong Gong*, and Zhihong Nie*, "Controlled Cold Welding of Dissimilar Nanoparticles in Solution," Nature Commun. 2019, 10, 219.  http://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-08206-6

230.Hao Dong, Lei Zhang, Piaoping Yang, Wenjin Zhu, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Facet Design Promotes Electroreduction of CO2 to CO on Palladium Nanocrystals," Chem. Eng. Sci. 2019, 194, 29-35 (invited). http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2018.03.029

229.Congling Hu, Lei Zhang, Zhi-Jian Zhao, Zhiqi Huang, and Jinlong Gong*, "Facet-Evolution Growth of Mn3O4@CoxMn3-xO4 Nanocatalysts for Efficient Oxygen Evolution Reaction via Morphological and Electronic Modulation," J. Catal. 2019, 369, 105-110.  http://doi.org/10.1016/j.jcat.2018.10.034


2018

228.Peng Zhang and Jinlong Gong*, "Simple Doping, Great Deal: Regulation of Lattice Oxygen for Water Splitting," Chem 2018, 4, 2739-2741 (invited).  http://dx.doi.org/10.1016/j.chempr.2018.11.011

227. Lei Zhang1, Zhi-Jian Zhao1, Mohammad Norouzi Banis1, Lulu Li, Yang Zhao, Zhongxin Song, Zhiqiang Wang, Tsun-Kong Sham, Ruying Li, Matthew Zheng, Jinlong Gong, and Xueliang Sun*, "Selective Atomic Layer Deposition of RuOx Catalysts on Shape-Controlled Pd Nanocrystals with Significantly Enhanced Hydrogen Evolution Activity," J. Mater. Chem. A 2018, 6, 24397-24406.  http://dx.doi.org/10.1039/C8TA08931K

226.Jinlong Gong*, "Author Profile," Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 11504.  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201807832

225.Yuchao Chai, Sihang Liu, Zhi-Jian Zhao, Jinlong Gong, Weili Dai, Guangjun Wu, Naijia Guan, Landong Li*, Selectivity Modulation of Encapsulated Palladium Clusters by Zeolite Microenvironment for Biomass Catalytic Upgrading, ACS Catal. 2018, 8, 8578-8589.  http://doi.org/10.1021/acscatal.8b02276

224.Wenjin Zhu, Lei Zhang, Piaoping Yang, Congling Hu, Hao Dong, Zhi-Jian Zhao, Rentao Mu, and Jinlong Gong*, "Formation of Enriched Vacancies for Enhanced CO2 Electrocatalytic Reduction over AuCu Alloys," ACS Energy Lett. 2018, 3, 2144-2149.  http://doi.org/10.1021/acsenergylett.8b01286

223.Guodong Sun, Zhi-Jian Zhao, Rentao Mu, Shenjun Zha, Lulu Li, Sai Chen, Ketao Zang, Jun Luo, Zhenglong Li, Stephen Purdy, Jeremy Kropf, Jeffrey T. Miller, Liang Zeng, and Jinlong Gong*, "Breaking the Scaling Relationship via Thermally Stable Pt/Cu Single Atom Alloys for Catalytic Dehydrogenation," Nature Commun. 2018, 9,  4454.  http://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-06967-8

222.Shanshan Liu, Zhibin Luo, Lulu Li, Huimin Li, Mengxin Chen, Tuo Wang*, and Jinlong Gong*, "Multifunctional TiO2 Overlayer for p-Si/n-CdS Heterojunction Photocathode with Improved Efficiency and Stability," Nano Energy 2018, 53, 125-129.  http://doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.08.024

221.Jijie Zhang, Xiaoxia Chang, Zhibin Luo, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Highly Efficient Photoelectrochemical H2O2 Production Reaction with Co3O4 as Co-catalysts," Chem. Commun. 2018, 54, 7026-7029.  http://dx.doi.org/10.1039/C8CC03303J

220.Jinlong Gong* and Yat Li*, "Photoelectrochemical synthesis of fuels," Sci. China Mater. 2018, 61, 769-770 (invited). https://dx.doi.org/10.1007/s40843-018-9281-x

219.Jinlong Gong*, "A New, Sustainable Process for Synthesis of Ethylene Glycol," J. Energy Chem. 2018, 27, 949-950 (invited).  https://dx.doi.org/10.1016/j.jechem.2018.04.005 

218.Wanyu Deng, Lei Zhang, Hao Dong, Xiaoxia Chang, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Achieving Convenient Tandem of CO2 Electroreduction and Photovoltage Using Potential-Independent Disordered Ag Nanoparticles," Chem. Sci. 2018, 9, 6599-6604 (Cover Story& Editor's Choice).  http://dx.doi.org/10.1039/C8SC02576B Graphical abstract: Front cover

217.Dazhong Zhong, Lei Zhang, ChengCheng Li, Ang Li, Wenjin Zhu, Dandan Li, Congcong Wei, Qiang Zhao, Jinping Li*, and Jinlong Gong*, "Nanostructured NiFe(Oxy)hydroxide with Easily Oxidized Ni Towards Efficient Oxygen Evolution Reaction," J. Mater. Chem. A 2018, 6, 16810-16817.  http://dx.doi.org/10.1039/C8TA04721A

216.Liang Zeng, Zhuo Cheng, Jonathan A. Fan, Liang-Shih Fan*, and Jinlong Gong*, "Metal Oxide Redox Chemistry for Chemical Looping Processes," Nature Rev. Chem. 2018, 2, 349-364 (invited) (Cover Story).  http://doi.org/10.1038/s41570-018-0046-2  Volume 2 Issue 11

215.Wenjin Zhu, Lei Zhang, Piaoping Yang, Congling Hu, Zhibin Luo, Xiaoxia Chang, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Low-Coordinated Edge Sites on Ultrathin Palladium Nanosheets Boost CO2 Electroreduction Performance," Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 11544-11548 (Cover Story & Hot Article).  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201806432  

Description unavailable

214.Hao Li, Shenjun Zha, Zhi-Jian Zhao, Hao Tian, Sai Chen, Zhongmiao Gong, Weiting Cai, Yanan Wang, Yi Cui, Liang Zeng, and Rentao Mu*, and Jinlong Gong*, "The Nature of Loading-dependent Reaction Barrier over Mixed RuO2/TiO2 Catalysts," ACS Catal. 2018, 8, 5526-5532.  http://dx.doi.org/10.1021/acscatal.8b00797

213.Zhangjie Zhai, Chao Li, Lei Zhang*, Han-Chun Wu, Lei Zhang, Ning Tang, Wei Wang, and Jinlong Gong*, "Dimensional Construction and Morphological Tuning of Heterogeneous MoS2/NiS Electrocatalysts for Efficient Overall Water Splitting," J. Mater. Chem. A 2018, 6, 9833-9838.  http://dx.doi.org/10.1039/C8TA03304H

212.Ang Li1, Tuo Wang1, Xiaoxia Chang, Zhi-Jian Zhao, Chengcheng Li, Zhiqi Huang, Piaoping Yang, Guangye Zhou, and Jinlong Gong*, "Tunable Syngas Production from Photocatalytic CO2 Reduction with Mitigated Charge Recombination Driven by Spatially Separated Cocatalysts," Chem. Sci. 2018, 9, 5334 - 5340 (Cover Story & Hot Article).  http://dx.doi.org/10.1039/C8SC01812J
v      Highlighted by Chemistry World: "Carbon dioxide recycling on the ball,” June 14, 2018.Graphical abstract: Inside back cover

211.Piaoping Yang1, Zhi-Jian Zhao1, Xiaoxia Chang, Rentao, Mu, Shenjun Zha, Gong Zhang, and Jinlong Gong*, "The Functionality of Surface Hydroxy Groups on the Selectivity and Activity of Carbon Dioxide Reduction over Cuprous Oxide in Aqueous Solutions," Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 7724-7728.  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201801463

210.Mengxin Chen, Yang Liu, Chengcheng Li, Ang Li, Xiaoxia Chang, Wei Liu, Yun Sun, Tuo Wang*, and Jinlong Gong*, "Spatial Control of Cocatalysts and Elimination of Interfacial Defects towards Efficient and Robust CIGS Photocathodes for Visible-light Driven Water Splitting," Energy Environ. Sci. 2018, 11, 2025-2034 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/C7EE03650G Graphical abstract: Front cover

209.Lei Zhang, Zhi-Jian Zhao, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Nano-Designed Semiconductors for Electro- and Photoelectro-Catalytic Conversion of Carbon Dioxide," Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 5423-5443.  http://dx.doi.org/10.1039/C8CS00016F

208.Chengcheng Li, Zhibin Luo, Tuo Wang*, and Jinlong Gong*, "Surface, Bulk, and Interface: Rational Design of Hematite Architecture towards Efficient Photoelectrochemical Water Splitting," Adv. Mater. 2018,  30, 1707502. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201707502

207.Weiting Cai, Rentao Mu, Shenjun Zha, Guodong Sun, Sai Chen, Zhi-Jian Zhao, Hao Li, Hao Tian, Yu Tang, Franklin(Feng) Tao, Liang Zeng, and Jinlong Gong*, "Subsurface Catalysis-mediated Selectivity of Dehydrogenation Reaction," Sci. Adv. 2018, 4, eaar5418.  http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aar5418

206.Jijie Zhang, Xiaoxia Chang, Chengcheng Li, Ang Li, Shanshan Liu, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "WO3 Photoanodes with Controllable Bulk and Surface Oxygen Vacancies for Photoelectrochemical Water Oxidation," J. Mater. Chem. A 2018, 6, 3350-3354 (Cover Story). http://dx.doi.org/10.1039/C7TA10056F

205.Xiaoxia Chang, Tuo Wang, Zhi-Jian Zhao, Piaoping Yang, Jeffrey Greeley, Rentao Mu, Gong Zhang, Zhongmiao Gong, Zhibin Luo, Jun Chen, Yi Cui, Geoffrey A. Ozin, and Jinlong Gong*, "Tuning Cu/Cu2O Interfaces for Reduction of Carbon Dioxide to Methanol in Aqueous Solutions," Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 15415-15419  (Cover Story & Hot Article).  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201805256
v      Highlighted by Chemistry Views (Wiley): "Formation of Methanol by CO2 Reduction,” November 23, 2018.

Description unavailable

204.Shenjun Zha, Guodong Sun, Tengfang Wu, Jiubing Zhao, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Identification of Pt-based Catalysts for Propane Dehydrogenation via a Probability Analysis," Chem. Sci. 2018, 9, 3925-3931 (Cover Story).   http://dx.doi.org/10.1039/c8sc00802g

203.Xinyu Li, Zhi-Jian Zhao, Liang Zeng, Jiubing Zhao, Hao Tian, Sai Chen, and Jinlong Gong*, "On the Role of Ce towards CO2 Adsorption and Activation over Lanthanum Species," Chem. Sci. 2018, 9, 3426-3437 (Cover Story).   http://dx.doi.org/10.1039/C8SC00203G

202.Chengcheng Li, Tuo Wang, Zhi-Jian Zhao, Weimin Yang, Jianfeng Li, Ang Li, Zhilin Yang, Geoffrey A. Ozin, and Jinlong Gong*, "Promoted Fixation of Molecular Nitrogen with Surface Oxygen Vacancies on Plasmon-Enhanced TiO2 Photoelectrodes," Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 5278-5282 (Cover Story).   http://dx.doi.org/10.1002/anie.201713229

201.Jiubing Zhao, Shenjun Zha, Rentao Mu, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Coverage Effect on the Activity of the Acetylene Semi-Hydrogenation over Pd-Sn Catalysts: A Density Functional Theory Study," J. Phys. Chem. C 2018, 122, 6005-6013. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b11394

200.Zhi-Jian Zhao1, Tengfang Wu1, Chuanye Xiong, Guodong Sun, Rentao Mu, Liang Zeng, and Jinlong Gong*, "Hydroxyl-mediated Non-oxidative Propane Dehydrogenation over VOx/Al2O3 Catalysts with Promoted Stability," Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 6791-6795. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201800123
v      Highlighted by Chemical & Engineering News (ACS): "Watching vanadium catalysts dehydrogenate propane,” April 12, 2018.
v      Highlighted by Advanced Science News: "Enhancing Catalyst Stability for Polypropylene Production,” April 17, 2018.

199.Congling Hu, Lei Zhang, Zhi-Jian Zhao, Ang Li, and Jinlong Gong*, "Synergism of Geometric Construction and Electronic Regulation: 3D Se-(NiCo)Sx/(OH)x Nanosheets for Highly Efficient Overall Water Splitting," Adv. Mater. 2018, 30, 1705538 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1002/adma.201705538

198.Wenjin Zhu, Lei Zhang, Piaoping Yang, Xiaoxia Chang, Hao Dong, Ang Li, Congling Hu, Zhiqi Huang, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Morphological and Compositional Design of Pd-Cu Bimetallic Nanocatalysts with Controllable Product Selectivity towards CO2 Electroreduction," Small 2018, 14, 1703314 (Cover Story). http://dx.doi.org/10.1002/smll.201703314
v      Highlighted by Materials Views China (Wiley): "一种高效复合光催化剂的构建,” February 6, 2018.

197.Huihui You, Lei Zhang*, Yinzhu Jiang, Tianyan Shao, Ming Li, and Jinlong Gong*, "Bubble-supported Engineering of Hierarchical CuCo2S4 Hollow Spheres for Enhanced Electrochemical Performance," J. Mater. Chem. A 2018, 6, 5265-5270.  http://dx.doi.org/10.1039/C7TA07890K

196.Tuo Wang, Yijia Wei, Xiaoxia Chang, Chengcheng Li, Ang Li, Shanshan Liu, Jijie Zhang, and Jinlong Gong*, "Homogeneous Cu2O p-n junction Photocathodes for Solar Water Splitting," Appl. Catal. B 2018, 226, 31-37.  http://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.12.022

195.Peng Zhang, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Current Mechanistic Understanding on Surface Reactions over Water Splitting Photocatalysts," Chem 2018, 4, 223-245 (invited). http://doi.org/10.1016/j.chempr.2017.11.003

194.Hao Zhang, Jinmeng Cai, Yating Wang, Moqing Wu, Ming Meng, Ye Tian, Xingang Li*, Jing Zhang, Lirong Zheng, and Jinlong Gong*, "Insights into the Effects of Surface/Bulk Defects on Photocatalytic Hydrogen Evolution over TiO2 with Exposed {001} Facets," Appl. Catal. B 2018, 220, 126-136.  https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.08.046


2017

193.Ke Dang, Xiaoxia Chang, Tuo Wang*, and Jinlong Gong*, "Enhancement of Photoelectrochemical Oxidation by Amorphous Nickel Boride Catalyst on Porous BiVO4," Nanoscale 2017, 9, 16133-16137. http://doi.org/10.1039/C7NR06636H

192.Zhibin Luo, Tuo Wang, Jijie Zhang, Chengcheng Li, Huimin Li, and Jinlong Gong*, "Dendritic Hematite Nanoarray Photoanode Modified by Conformal Titanium Dioxide Interlayer for Effective Charge Utilization," Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 12878-12882 (VIP Paper & Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201705772
v     Highlighted by Angew. Chem. Int. Ed.: "More solar power thanks to titanium,” August 24, 2017.
v     Highlighted by Chemeurope: "More solar power thanks to titanium,” August 29, 2017.

Angewandte Chemie International Edition

191.Yijia Wei, Xiaoxia Chang, Tuo Wang*, Chengcheng Li, and Jinlong Gong*, "A Low-Cost NiO Hole Transfer Layer for Ohmic Back Contact to Cu2O for Photoelectrochemical Water Splitting," Small 2017, 13, 1702007.  http://dx.doi.org/10.1002/smll.201702007

190.Congling Hu, Lei Zhang, Zhi-Jian Zhao, Jun Luo, Jing Shi, Zhiqi Huang, and Jinlong Gong*, "Edge Sites with Unsaturated Coordination on Core-shell Mn3O4@MnxCo3-xO4 Nanostructures for Electrocatalytic Water Oxidation," Adv. Mater. 2017, 29, 1701820.  http://dx.doi.org/10.1002/adma.201701820

189.Zhi-Jian Zhao, Rentao Mu, Xiaohui Wang, and Jinlong Gong*, "Fast Prediction of CO Binding Energy via the Local Structure Effect on PtCu Alloy Surfaces," Langmuir 2017, 33, 8700-8706 (invited for a special issue on Surfaces and Interfaces for Molecular Monitoring).  http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.7b00788

188.Jinlong Gong* and Xinhe Bao*, "Fundamental Insights into Interfacial Catalysis," Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 1770-1771.  http://dx.doi.org/10.1039/C7CS90022H

187.Sai Chen, Liang Zeng, Hao Tian, Xinyu Li, and Jinlong Gong*, "Enhanced Lattice Oxygen Reactivity over Ni Modified WO3-based Redox Catalysts for Chemical Looping Partial Oxidation of Methane," ACS Catal. 2017, 7, 3548-3559.  http://dx.doi.org/10.1021/acscatal.7b00436

186.Ke Dang, Tuo Wang, Chengcheng Li, Jijie Zhang, Shanshan Liu, and Jinlong Gong*, "Improved Oxygen Evolution Kinetics and Surface States Passivation of Ni-Bi Co-catalyst for Hematite Photoanode," Engineering 2017, 3, 285-289 (invited).  http://dx.doi.org/10.1016/J.ENG.2017.03.005

185.Tengfang Wu, Gang Liu, Liang Zeng, Guodong Sun, Sai Chen, Rentao Mu, Sika Agbotse Gbonfoun, Zhi-Jian Zhao*, and Jinlong Gong*, "Structure and Catalytic Consequence of Mg-modified VOx/Al2O3 Catalysts for Propane Dehydrogenation," AIChE J. 2017, 63, 4911-4919.  http://dx.doi.org/10.1002/aic.15836

184.Lei Zhang, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Nanostructured Materials for Heterogeneous Electrocatalytic CO2 Reduction and Related Reaction Mechanisms," Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 11326-11353 (Frontispiece Story).  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201612214

183.Shengnan Yu, Lei Zhang, Hao Dong, and Jinlong Gong*, "Facile Synthesis of Pd@Pt Octahedra Supported on Carbon for Electrocatalytic Applications," AIChE J. 2017, 63, 2528-2534.  http://dx.doi.org/10.1002/aic.15763

182.Jinlong Gong*, "A Brief Overview on Recent Progress on Chemical Conversion of CO2," CIESC J. 2017, 68, 1282-1285 (invited).  http://dx.doi.org/10.11949/j.issn.0438-1157.20161813

181.Rentao Mu, Zhi-Jian Zhao, Zdenek Dohnálek, and Jinlong Gong*, "Structural Motifs of Water on Metal Oxide Surfaces," Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 1785-1806 (invited) (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/C6CS00864J

Graphical abstract: Front cover

180.Tuo Wang and Jinlong Gong*, "Overestimated Solar Water Splitting Performance on Oxide Semiconductor Anodes," Sci. China Mater. 2017, 60, 90-92.  http://dx.doi.org/10.1007/s40843-016-5158-0

179.Chengcheng Li, Ang Li, Zhibin Luo, Jijie Zhang, Xiaoxia Chang, Zhiqi Huang, Tuo Wang*, and Jinlong Gong*, "Surviving High Temperature Calcination: ZrO2-induced Hematite Nanotubes for Photoelectrochemical Water Oxidation," Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 4150-4155 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201611330
v     Highlighted by Professor Buxing Han in Acta Phys. Chim. Sin. (2017, 33, 865-866): "Controllable Fabrication of High-Temperature Resistant α-Fe2O3 Nanotube Arrays.”

original image

178.Yu Chen, Rentao Mu, Mingde Yang, Lina Fang, Yulong Wu*, Kejing Wu, Ya Liu, and Jinlong Gong*, "Catalytic Hydrothermal Liquefaction for Bio-Oil Production over CNTs Supported Metal Catalysts," Chem. Eng. Sci. 2017, 161, 299-307.  http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2016.12.010

177.Xiaoyi Li, Dang-guo Cheng*, Zhi-Jian Zhao, Fengqiu Chen, and Jinlong Gong*, "Temperature-induced Deactivation Mechanism of ZnFe2O4 for Oxidative Dehydrogenation of 1-Butene," Rect. Eng. Chem. 2017, 2, 215 - 225 (invited for the Emerging Investigators issue).  http://dx.doi.org/10.1039/C6RE00179C

176.Shengbo Zhang, Hua Wang, Mei Li, Jinyu Han, Xiao Liu*, and Jinlong Gong*, "Molecular Heterogeneous Catalysts Derived from Bipyridine-based Organosilica Nanotubes for C-H Bond Activation," Chem. Sci. 2017, 8, 4489-4496.  http://dx.doi.org/10.1039/C7SC00713B

175.Jinmeng Cai, Moqing Wu, Yating Wang, Hao Zhang, Ming Meng, Ye Tian, Xingang Li*, Jing Zhang, Lirong Zheng, and Jinlong Gong*, "Synergetic Enhancement of Light Harvesting and Charge Separation over Surface Disorder-Engineered TiO2 Photonic Crystals," Chem 2017, 2, 877-892.  http://dx.doi.org/10.1016/j.chempr.2017.05.006

174.Hao Tian,Xinyu Li, Sai Chen, Liang Zeng*, and Jinlong Gong*, "The Role of Sn Addition in Ni/CeO2 Catalysts for Ethanol Steam Reforming," Chin. J. Chem. 2017, 35, 651-658 (invited for a special issue In Memory of Professor Enze Min).  http://dx.doi.org/10.1002/cjoc.201600569

173.Zhi-Jian Zhao* and Jinlong Gong*, "Uncertainties in Theoretical Description of Well Defined Heterogeneous Catalysts," Stud. Surf. Sci. Catal. 2017, 177, 541-566 (invited book chapter).  http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-805090-3.00014-0

172.Zhibin Luo, Chengcheng Li, Shanshan Liu, Tuo Wang*, and Jinlong Gong*, "Gradient Doping of Phosphorus in Fe2O3 Nanoarray Photoanodes for Enhanced Charge Separation ," Chem. Sci. 2017, 8, 91-100 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/C6SC03707K

Graphical abstract: Inside back cover

171.Xinyu Li, Di Li, Hao Tian, Liang Zeng, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Dry Reforming of Methane over Ni/La2O3 Nanorod Catalysts with Stabilized Ni Nanoparticles," Appl. Catal. B 2017, 202, 683-694.  http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2016.09.071


2016

170.Yating Wang, Jinmeng Cai, Moqing Wu, Hao Zhang, Ming Meng, Ye Tian, Tong Ding, Jinlong Gong, Zheng Jiang, and Xingang Li, "Hydrogenated Cage-like Titania Hollow Spherical Photocatalysts for Hydrogen Evolution under Simulated Solar Light Irradiation," ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 23006-23014.  http://dx.doi.org/10.1021/acsami.6b05777

169.Ang Li, Xiaoxia Chang, Zhiqi Huang, Chengcheng Li, Yijia Wei, Lei Zhang, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Thin Heterojunctions and Spatially Separated Cocatalysts to Simultaneously Reduce Bulk and Surface Recombination in Photocatalysts," Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 13734-13738 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201605666
v     Highlighted by Materials Views: "Synergism of Thin Heterojunctions and Spatially Separated Cocatalysts for Solar Water Splitting,” October 12, 2016.

Description unavailable

168.Shengnan Yu, Lei Zhang, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Structural Evolution of Concave Trimetallic Nanocubes with Tunable Ultra-Thin Shells for Oxygen Reduction Reaction," Nanoscale 2016, 8, 16640-16649.  http://dx.doi.org/10.1039/C6NR06317A

167.Gang Liu, Zhi-Jian Zhao, Tengfang Wu, Liang Zeng, and Jinlong Gong*, "On the Nature of Active Sites of VOx/Al2O3Catalysts for Propane Dehydrogenation," ACS Catal. 2016, 6, 5207-5214.  http://dx.doi.org/10.1021/acscatal.6b00893

166.Trirat Udomchoke, Suwimol Wongsakulphasatch, Worapon Kiatkittipong, Amornchai Arpornwichanop, Watcharapong Khaodee, Jonathan Powell, Jinlong Gong, and Suttichai Assabumrungrat, "Performance Evaluation of Sorption Enhanced Chemical-looping Reforming for Hydrogen Production from Biomass with Modification of Catalyst and Sorbent Regeneration," Chem. Eng. J. 2016, 303, 338-334.  http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2016.05.115

165.Xiaoxia Chang, Tuo Wang, Peng Zhang, Yijia Wei, Jiubing Zhao, and Jinlong Gong*, "Stable Aqueous Photoelectrochemical CO2 Reduction by Cu2O Dark Cathode with Improved Selectivity for Carbonaceous Products," Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 8840-8845 (VIP Paper & Frontispiece Story).  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201602973
v     Highlighted by Materials Views: "Turning Greenhouse Gas to Valuable Carbonaceous Products in High Yield,” May 27, 2016.

Description unavailable

164.Jijie Zhang, Tuo Wang, Xiaoxia Chang, Ang Li, and Jinlong Gong*, "Fabrication of Porous Nanoflake BiMOx (M=W, V, and Mo) Photoanodes via Hydrothermal Anion Exchange," Chem. Sci. 2016, 7, 6381-6386 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/C6SC01803C

Graphical abstract: Inside back cover

163.Peng Zhang, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Passivation of Surface States by ALD-Grown TiO2 Overlayers on Ta3N5 Anodes for Photoelectrochemical Water Oxidation," Chem. Commun. 2016, 52, 8806-8809 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/C6CC03411J

Graphical abstract: Front cover

162.Zhiqi Huang, David Ratici, Shengnan Yu, Lei Zhang, Lin Deng, Ji He, Yijing Liu, Niveeen M. Khashab, Chao Wang, Jinlong Gong*, and Zhihong Nie*, "Synthesis of Platinum Nanotubes and Nanorings via Simultaneous Metal Alloying and Etching," J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 6332-6335 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1021/jacs.6b01328

Journal Cover

161.Di Li, Xinyu Li, and Jinlong Gong*, "Catalytic Reforming of Oxygenates: State of the Art and Future Prospects," Chem. Rev.2016, 116, 11529-11653 (invited).  http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00099

160.Chengcheng Li, Tuo Wang*, Zhibin Luo, Shanshan Liu, and Jinlong Gong*, "Enhanced Charge Separation through ALD-modified Fe2O3/Fe2TiO5 Nanorod Heterojunction for Photoelectrochemical Water Oxidation," Small 2016, 12, 3415-3422.  http://dx.doi.org/10.1002/smll.201600940

159.Xiaoxia Chang, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "CO2 Photo-reduction: Insights into CO2 Activation on Surfaces of Photocatalysts," Energy Environ. Sci. 2016, 9, 2177-2196 (invited) (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/C6EE00383D

Graphical abstract: Front cover

158.Peng Zhang, Tuo Wang, Xiaoxiao Chang, Lei Zhang and Jinlong Gong*, "Synergistic Cocatalytic Effect of Carbon Nanodots and Co3O4 Nanoclusters for Photoelectrochemical Water Oxidation on Hematite," Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 5851-5855 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201600918
Highlighted by Chemistry Views: "Improved Kinetics for Water Splitting,” April 11, 2016.

Description unavailable

157.Xiao Liu, Shinji Inagaki, and Jinlong Gong*, "Heterogeneous Molecular Systems for Photocatalytic CO2 Reduction with Water Oxidation," Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 14924-14950 (invited) (Frontispiece Story).  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201600395

Thumbnail image of graphical abstract

156.Zhiqi Huang, Yijing Liu, Qian Zhang, Xiaoxia Chang, Ang Li, Lin Deng, Chenglin Yi, Yang Yang, Niveen M. Khashab, Jinlong Gong*, and Zhihong Nie*, "Collapsed Polymer-directed Synthesis of Multicomponent Coaxial-like Nanostructures," Nature Commun. 2016, 7, 12147.  http://dx.doi.org/10.1038/ncomms12147

155.Lei Zhang, Zhaoxiong Xie, and Jinlong Gong*, "Shape-Controlled Synthesis of Au-Pd Bimetallic Nanocrystals for Catalytic Applications," Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 3916-3934 (invited).  http://dx.doi.org/10.1039/C5CS00958H

154.Gang Liu, Liang Zeng, Zhi-Jian Zhao, Hao Tian, Tengfang Wu, and Jinlong Gong*, "Platinum-Modified ZnO/Al2O3 for Propane Dehydrogenation: Minimized Platinum Usage and Improved Catalytic Stability," ACS Catal. 2016, 6, 2158-2162.  http://dx.doi.org/10.1021/acscatal.5b02878

153.Lei Zhang, Shengnan Yu, Jijie Zhang, and Jinlong Gong*, "Porous Single-Crystalline AuPt@Pt Bimetallic Nanocrystals with High Mass Electrocatalytic Activities," Chem. Sci. 2016, 7, 3500-3505 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/C6SC00083E

Graphical abstract: Inside front cover

152.Tuo Wang, Feng Jiang, Liang Zeng, Gang Liu, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong*, "Effects of Ga Doping on Pt/CeO2-Al2O3 Catalysts for Propane Dehydrogenation," AIChE J. 2016, 62, 4365-4376.  http://dx.doi.org/10.1002/aic.15339

151.Zhibin Luo, Chengcheng Li, Dong Zhang, Tuo Wang*, and Jinlong Gong*, "Highly-oriented Fe2O3/ZnFe2O4 Nanocolumnar Heterojunction with Improved Charge Separation for Photoelectrochemical Water Oxidation," Chem. Commun. 2016, 52, 9013-9015 (invited for Emerging Investigators issue) (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/C5CC09321J

Graphical abstract: Inside front cover

150.Tuo Wang, Hongyan Ma,  Liang Zeng, Di Li, Hao Tian, Shengning Xiao, and Jinlong Gong*, "Highly Loaded Ni-based Catalysts for Low Temperature Ethanol Steam Reforming," Nanoscale 2016, 8, 10177-10187.  http://dx.doi.org/10.1039/C6NR02586B

149.Peng Zhang, Tuo Wang, Xiaoxia Chang, and Jinlong Gong*, "Effective Charge Carrier Utilization in Photocatalytic Conversions," Acc. Chem. Res. 2016, 49, 911-921 (invited).  http://dx.doi.org/10.1021/acs.accounts.6b00036

148.Ang Li, Tuo Wang, Xiaoxia Chang, Weiting Cai, Peng Zhang, Jijie Zhang, and Jinlong Gong*, "Spatial Separation of Oxidation and Reduction Co-catalysts for Efficient Charge Separation: Pt@TiO2@MnOx Hollow Spheres for Photocatalytic Reactions," Chem. Sci. 2016, 7, 890-895 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/C5SC04163E 
v     Highlighted by Materials Views (Wiley): "Novel Photocatalytic System with Remarkably High Activity,” January 11, 2016.
v     Highlighted by Chemical & Engineering News (ACS): "Fine Control of Catalyst Structure,” January 18, 2016, p. 32-33.

Graphical abstract: Inside front cover

147.Hongyan Ma, Liang Zeng, Hao Tian, Di Li, Xiao Wang, Xinyu Li, and Jinlong Gong*, "Efficient Hydrogen Production from Ethanol Steam Reforming over La-modified Ordered Mesoporous Ni-based Catalysts," Appl. Catal. B 2016, 181, 321-331.  http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2015.08.019

146.Jingmi Wu, Liang Zeng, Dang-guo Cheng*, Fengqiu Chen, Xiaoli Zhan, and Jinlong Gong*, "Synthesis of Pd Nanoparticles Supported on CeO2 nanotubes for CO Oxidation at Low Temperatures," Chin. J. Catal. 2016, 37, 83-90 (invited).  http://dx.doi.org/10.1016/S1872-2067(15)60913-5

145.Xiaoxia Chang and Jinlong Gong*, "On the Importance of Surface Reactions on Semiconductor Photocatalysts for Solar Water Splitting," Acta Phys. Chim. Sin. 2016, 32, 2-13 (invited).  http://dx.doi.org/10.3866/PKU.WHXB201510192 


2015

144.Tuo Wang, Hao Tian, Chengxi Zhang, and Jinlong Gong*, "Particle Size Effect and Structure-Function Relationship of Ni-based Steam Reforming Catalysts," Chin. Sci. Bull. 2015, 60, 3230-3238 (invited) (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1360/N972015-00950

143.Jinlong Gong*, Jun Chen*, Naiqin Zhao*, and Yu Liu*, "Materials Research at Tianjin Collaborative Innovation Center of Chemical Science and Engineering," Adv. Mater. 2015, 27, 5262-5263 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1002/adma.201503738

142.Jinlong Gong*, Hongwei Sun*, and Kechang Xie*, "Chemical Engineering Research at Tianjin University: Celebrating the University׳s 120th Anniversary," Chem. Eng. Sci. 2015, 135, 1-2.  http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2015.07.027

141.Hao Tian, Xinyu Li, Liang Zeng, and Jinlong Gong*, "Recent Advances on the Design of Group VIII Base-metal Catalysts with Encapsulated Structures," ACS Catal. 2015, 5, 4959-4977 (invited).  http://dx.doi.org/10.1021/acscatal.5b01221 

140.Xiaoxia Chang, Tuo Wang, Peng Zhang, Jijie Zhang, Ang Li, and Jinlong Gong*, "Enhanced Surface Reaction Kinetics and Charge Separation of p-n Heterojunction Co3O4/BiVO4 Photoanodes," J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 8356-8359.  http://dx.doi.org/10.1021/jacs.5b04186
v     Highlighted by Materials Views (Wiley): "An Improved Catalyst For Producing Hydrogen Fuel From Sunlight and Water,” July 10, 2015.

139.Tuo Wang and Jinlong Gong*, "Single-crystal Semiconductors with Narrow Band Gaps for Solar Water Splitting," Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 10718-10732. (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201503346

138.Zhi-Jian Zhao, Cheng-Chau Chiu, and Jinlong Gong*, "Molecular Understandings on the Activation of Light Hydrocarbons over Heterogeneous Catalysts," Chem. Sci. 2015, 6, 4403-4425 (Cover Story & Hot Article).  http://dx.doi.org/10.1039/C5SC01227A

Graphical abstract: Front cover

137.Liang Zeng and Jinlong Gong*, "Advances in Chemical Looping Reforming for Direct Hydrogen Production," CIESC J.2015, 66, 2854-2862 (invited). http://dx.doi.org/10.11949/j.issn.0438-1157.20150810

136.Peng Zhang, Ang Li, and Jinlong Gong*, "Hollow Spherical Titanium Dioxide Nanoparticles for Energy and Environmental Applications," Particuology 2015, 22, 13-23 (invited & Editors’ Choice).  http://dx.doi.org/10.1016/j.partic.2015.03.001

135.Chengcheng Li, Tuo Wang, Zhibin Luo, Dong Zhang, and Jinlong Gong*, "Transparent ALD-grown Ta2O5 Protective Layer for Highly Stable ZnO Photoelectrode in Solar Water Splitting,"  Chem. Commun. 2015, 51, 7290-7293 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/C5CC01015B

Graphical abstract: Inside front cover

134.Di Li, Liang Zeng, Xinyu Li, Xiao Wang, Hongyan Ma, Suttichai Assabumrungrat, and Jinlong Gong*, "Ceria-promoted Ni/SBA-15 Catalysts for Ethanol Steam Reforming with Enhanced Activity and Resistance to Deactivation," Appl. Catal. B 2015, 176-177, 532-541.  http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2015.04.020

133.Peng Zhang, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Mechanistic Understanding of the Plasmonic Enhancement for Solar Water Splitting," Adv. Mater. 2015, 27, 5328-5342 (invited) (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1002/adma.201500888

132.Tuo Wang, Xiang Yuan, Shuirong Li, Liang Zeng, and Jinlong Gong*, "Ce-Modified Au@SBA-15 Nanocatalysts for Liquid-phase Selective Oxidation of Benzyl Alcohol," Nanoscale 2015, 7, 7593-7602 (Cover Story Hot Article).  http://dx.doi.org/10.1039/C5NR00246J

Graphical abstract: Front cover

131.Tuo Wang, Yali Meng, Liang Zeng, and Jinlong Gong*, "Selective Oxidation of Methanol to Dimethoxymethane over V2O5/TiO2-Al2O3 Catalysts," Sci. Bull. 2015, 60, 1009-1018 (invited) (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1007/s11434-015-0782-3

Thumbnail image of graphical abstract

130.Peng Zhang, Wang Tuo, Jijie Zhang, Xiaoxia Chang, and Jinlong Gong*, "Bridging the Transport Pathway of Charge Carriers in a Ta3N5 Nanotube Array Photoanode for Solar Water splitting," Nanoscale 2015, 7, 13153-13158 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/C5NR03013G
v     Selected by Nanoscale as a "Hot Article": "Bridging the transport pathway of charge carriers in a Ta3N5 nanotube array photoanode for solar water splitting,” July 20, 2015.

Graphical abstract: Front cover

129.Feng Jiang, Liang Zeng, Shuirong Li, Gang Liu, Shengping Wang, and Jinlong Gong*, "Propane Dehydrogenation over Pt/TiO2-Al2O3 Catalysts," ACS Catal. 2015, 5, 438-447.  http://dx.doi.org/10.1021/cs501279v 

128.Junqing Yan1, Tuo Wang1, Guangjun Wu, Weili Dai, Naijia Guan, Landong Li*, and Jinlong Gong*, "Tungsten Oxide Single Crystal Nanosheets for Enhanced Multi-channel Solar Light Harvesting," Adv. Mater. 2015, 27, 1580-1586 (Frontispiece Story).  http://dx.doi.org/10.1002/adma.201404792

Thumbnail image of graphical abstract

127.Hao Tian, Shuirong Li, Liang Zeng, Hongyan Ma, and Jinlong Gong*, "Assembly of Ordered Mesoporous Alumina Supported with Nickel Nanoparticles for CO Methanation with High Temperature Stability,"  Sci. China Mater. 2015, 58, 9-15 (invited) (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1007/s40843-014-0014-1

Journal cover: Front cover

126.Ang Li, Peng Zhang, Xiaoxia Chang, Weiting Cai, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Gold Nanorod@TiO2 Yolk-shell Nanostructures for Visible-Light-Driven Photocatalytic Oxidation of Benzyl Alcohol," Small 2015, 11, 1892-1899 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1002/smll.201403058
Highlighted by Materials Views China (Wiley): "金纳米棒@二氧化钛空心核壳结构的醇类可见光光氧化催化剂,” January 16, 2015

Description unavailable

125.Shengping Wang, Hui Shen, Shasha Fan, Yujun Zhao, Xinbin Ma, and Jinlong Gong*, "CaO-based Meshed Hollow Spheres for CO2 Capture," Chem. Eng. Sci. 2015, 135, 532-539 (invited for 120th Anniversary of Tianjin University Special Issue).  http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2014.09.027

124.Landong Li, Junqing Yan, Tuo Wang, Zhi-Jian Zhao, Jian Zhang, Jinlong Gong*, and Najia Guan, "Sub-10 nm Rutile Titanium Dioxide Nanoparticles for Efficient Visible-light-driven Photocatalytic Hydrogen Production," Nature Commun. 2015, 6, 5881.  http://dx.doi.org/10.1038/ncomms6881

123.Tuo Wang, Rui Lv, Peng Zhang, Changjiang Li, and Jinlong Gong*, "Au Nanoparticles Sensitized ZnO Nanopencil Arrays for Photoelectrochemical Water Splitting," Nanoscale 2015, 7, 77-81 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/C4NR03735A

Journal cover: Front cover

122.Jijie Zhang, Peng Zhang, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Monoclinic WO3 Nanomultilayers with Preferentially Exposed (002) Facets for Photoelectrochemical Water Splitting," Nano Energy 2015, 11, 189-195. http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2014.10.021


2014

121.Jinlong Gong* and Rafael Luque*, "Catalysis for production of renewable energy," Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 7466-7468.  http://dx.doi.org/10.1039/C4CS90084G

120.Shuirong Li and Jinlong Gong*, "Strategies for Improving Performance and Stability of Ni-based Nanocatalysts for Reforming Reactions," Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 7245-7256 (invited for 120th Anniversary of Tianjin University Special Issue) (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/C4CS00223G
v     Highlighted by Chemical Society Reviews as a "Hot Article," September 15, 2014.

Graphical abstract: Inside front cover

119.Tuo Wang, Changjiang Li, Junyi Ji, Yijia Wei, Peng Zhang, Shengping Wang, Xiaobin Fan, and Jinlong Gong*, "Reduced Graphene Oxide (rGO)/BiVO4 Composites with Maximized Interfacial Coupling for Visible-light Photocatalysis," ACS Sustainable Chem. Eng. 2014, 2, 2253-2258 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1021/sc5004665

118.Manh Huy Do, Tuo Wang, Dang-guo Cheng*, Fengqiu Chen, Xiaoli Zhan, Robert M. Rioux, and Jinlong Gong*, "Simple Strategies for Fabrication of a Periodic Mesoporous Aluminosilicate with Crystalline Walls," Small 2014, 10, 4249-4256 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1002/smll.201401486

 Description unavailable

117.Zhiping Han, Shuirong Li, Feng Jiang, Tuo Wang, Xinbin Ma, and Jinlong Gong*, "Propane Dehydrogenation over Pt-Cu Bimetallic Catalysts: the Nature of Coke Deposit and Role of Copper," Nanoscale 2014, 6, 10000-10008 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/c4nr02143f

 Graphical abstract: Back cover

116.Yali Meng, Tuo Wang, Shuang Chen, Yujun Zhao, Xinbin Ma, and Jinlong Gong*, "Selective Oxidation of Methanol to Dimethoxymethane on V2O5-MoO3/γ-Al2O3 Catalysts," Appl. Catal. B 2014, 160-161, 161-172.  http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2014.05.008

115.Changjiang Li, Shengping Wang, Tuo Wang, Yijia Wei, Peng Zhang, and Jinlong Gong*, "Monoclinic Porous BiVO4 Networks Decorated by Discrete g-C3N4 Islands with Tunable Coverage for Highly Efficient Photocatalysis," Small 2014, 10, 2783-2790 (VIP Paper & Frontispiece Story).  http://dx.doi.org/10.1002/smll.201400506
v     Highlighted by Materials Views (Wiley): "Fabricating semiconductor heterostructured photocatalysts,” April 28, 2014

 Thumbnail image of graphical abstract

114.Xiang Yuan, Jianwei Zheng, Qian Zhang, Shuirong Li, Yanhui Yang*, and Jinlong Gong*, "Liquid-phase Hydrogenation of Cinnamaldehyde over Cu-Au/SiO2 Catalysts," AIChE J. 2014, 60, 3300-3311.  http://dx.doi.org/10.1002/aic.14522

113.Jie Pan, Dong Wan, Yuxia Bian, Yugao Guo, Fengmin Jin, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Reduction of Nonspecific Binding for Cellular Imaging using Quantum Dots Conjugated with Vitamin E," AIChE J. 2014, 60, 1591-1597.  http://dx.doi.org/10.1002/aic.14382

112.Peng Zhang, Jijie Zhang, and Jinlong Gong*, "Tantalum-Based Semiconductors for Solar Water Splitting," Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 4395-4422 (invited) (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/C3CS60438A
v     Highlighted by Chemistry World (RSC): "Journal cover art that will brighten your day,” July 24, 2014

 Graphical abstract: Inside front cover

111.Hairong Yue, Xinbin Ma, and Jinlong Gong*, "An Alternative Synthetic Approach for Efficient Catalytic Conversion of Syngas to Ethanol," Acc. Chem. Res. 2014, 47, 1483-1492 (invited) (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1021/ar4002697

Thumbnail image of graphical abstract

110.Tuo Wang, Zhibin Luo, Chengcheng Li, and Jinlong Gong*, "Controllable Fabrication of Nanostructured Materials for Photoelectrochemical Water Splitting via Atomic Layer Deposition," Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 7469-7484 (invited) (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/C3CS60370A

Thumbnail image of graphical abstract

109.Shengping Wang, Changjiang Li, Tuo Wang, Peng Zhang, Ang Li, Rui Lv, and Jinlong Gong*, "Controllable Synthesis of Nanotube-type Graphitic C3N4 and Their Visible-light Photocatalytic and Fluorescent Properties," J. Mater. Chem. A 2014, 2, 2885-2890 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/c3ta14576j

 

108.Ming Pan, Jinlong Gong, Guangbin Dong, and C. Buddie Mullins, "Model Studies with Gold: A Versatile Oxidation and Hydrogenation Catalyst," Acc. Chem. Res. 2014, 47, 750-760.  http://dx.doi.org/10.1021/ar400172u

107.Rui Lv, Tuo Wang, Fengli Su, Peng Zhang, Changjiang Li, and Jinlong Gong*, "Facile Synthesis of ZnO Nanopencil Arrays for Photoelectrochemical Water Splitting," Nano Energy 2014, 7, 143-150 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2014.04.020

Thumbnail image of graphical abstract

106.Manh Huy Do, Tuo Wang, Dangguo Cheng*, Fengqiu Chen, Xiaoli Zhan, and Jinlong Gong*, "Zeolite Growth by Synergy between Solution-mediated and Solid-phase Transformations," J. Mater. Chem. A 2014, 2, 14360-14370 (Cover Story). http://dx.doi.org/10.1039/c4ta01737d

 Journal cover: Front cover

105.Chengxi Zhang, Shuirong Li, Gaowei Wu, and Jinlong Gong*, "Synthesis of Stable Ni-CeO2 Catalysts via Ball-milling for Ethanol Steam Reforming," Catal. Today 2014, 233, 53-60 (invited).  http://dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2013.08.013

104.Chengxi Zhang, Shuirong Li, Gaowei Wu, Zhiqi Huang, Zhiping Han, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Steam Reforming of Ethanol over Skeletal Ni-based Catalysts: a Temperature Programmed Desorption and Kinetic Study," AIChE J. 2014, 60, 635-644.  http://dx.doi.org/10.1002/aic.14264

103.Gaowei Wu, Shuirong Li, Chengxi Zhang, Tuo Wang, and Jinlong Gong*, "Glycerol Steam Reforming over Perovskites derived Nickel-based Catalysts," Appl. Catal. B 2014, 144, 277-285.  http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2013.07.028


2013

102.Chengxi Zhang, Shuirong Li, Tuo Wang, Gaowei Wu, Xinbin Ma, and Jinlong Gong*, "Pt-based Core-shell Nanocatalysts with Enhanced Activity and Stability for CO Oxidation," Chem. Commun. 2013, 49, 10647-10649.  http://dx.doi.org/10.1039/c3cc45957h

101.Siowling Soh, Xin Chen, Sarah J. Vella, Wonjae Choi, Jinlong Gong, and George M. Whitesides, "Layer-By-Layer Films for Tunable and Rewritable Control of Contact Electrification," Soft Matt. 2013, 9, 10233-10238.  http://dx.doi.org/10.1039/c3sm51983j

100.Jinlong Gong*, Zhihong Nie, and Xinbin Ma, "Interfacial Phenomena in (De)hydrogenation Reactions," Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15, 11985-11987.  http://dx.doi.org/10.1039/c3cp90089d

99.Fengli Su, Tuo Wang, Rui Lv, Jijie Zhang, Peng Zhang, Jianwei Lu, and Jinlong Gong*, "Dendritic Au/TiO2 Nanorod Arrays for Visible-light Driven Photoeletrochemical Water Splitting," Nanoscale 2013, 5, 9001-9009 (Cover Story & Hot Article ).  http://dx.doi.org/10.1039/c3nr02766j

 

98.Yongli Shen, Qingsen Meng, Shouying Huang, Jinlong Gong, and Xinbin Ma*, "DFT Investigations for the Reaction Mechanism of Dimethyl Carbonate Synthesis on Pd(II)/β Zeolites," Phys. Chem. Chem. Phys.2013, 15, 13116-13127.  http://dx.doi.org/10.1039/c3cp51092a

97.Changjiang Li, Peng Zhang, Rui Lv, Jianwei Lu, Tuo Wang, Shengping Wang, Haifeng Wang, and Jinlong Gong*, "Selective Deposition of Ag3PO4on Monoclinic BiVO4(040) for Highly Efficient Photocatalysis," Small 2013, 9, 3951-3956 (VIP Paper & Frontispiece Story).  http://dx.doi.org/10.1002/smll.201301276
v     Highlighted by Materials Views China (Wiley): "一种高效复合光催化剂的构建,” July 19, 2013.
v     Highlighted by Materials Views (Wiley): "Improving solar cell design through photocatalysis,” July 29, 2013.

Thumbnail image of graphical abstract

96.Shengping Wang, Hui Shen, Shasha Fan, Yujun Zhao, Xinbin Ma*, and Jinlong Gong*, "Enhanced CO2Adsorption Capacity and Stability using CaO-based Adsorbents Treated by Hydration,"AIChE J. 2013, 59, 3586-3593.  http://dx.doi.org/10.1002/aic.14126

95.Shengping Wang, Lifang Zhao, Wei Wang, Yujun Zhao, Guanglin Zhang, Xinbin Ma*, and Jinlong Gong*, "Morphology Control of Ceria Nanocrystals for Catalytic Conversion of CO2 with Methanol," Nanoscale 2013, 5, 5582-5588.  http://dx.doi.org/10.1039/c3nr00831b

94.Jianwei Lu, Peng Zhang, Ang Li, Fengli Su, Tuo Wang, Yuan Liu, and Jinlong Gong*, "Mesoporous Anatase TiO2 Nanocups with Plasmonic Metal Decoration for Highly Active Visible-light Photocatalysis," Chem. Commun. 2013, 49, 5817-5819 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/c3cc42029a
v     Highlighted by Chemical & Engineering News (ACS): "Tailored geometry for nanostructures,” May 13, 2013, p. 42-43.
v     Highlighted by Chemical Communications as a "Hot Article": "Photocatalysis in a nanocup," May 13, 2013.

Thumbnail image of graphical abstract

93.Hairong Yue, Yujun Zhao, Shuo Zhao, Bo Wang, Xinbin Ma*, and Jinlong Gong*, "A Copper-Phyllosilicate Core-Sheath Nanoreactor for Carbon-Oxygen Hydrogenolysis Reactions," Nature Commun. 2013, 4, 2339. http://dx.doi.org/10.1038/ncomms3339
v     Highlighted in Nature China: "Catalytic materials: On the scroll," October 2, 2013.

92.Gaowei Wu, Chengxi Zhang, Shuirong Li, Zhiping Han, Tuo Wang, Xinbin Ma, and Jinlong Gong*, "Hydrogen Production via Glycerol Steam Reforming over Ni/Al2O3: Influence of Nickel Precursors," ACS Sustainable Chem. Eng. 2013, 1, 1052-1062.  http://dx.doi.org/10.1021/sc400123f

91.Gregory M. Mullen, Jinlong Gong, Ting Yan, Ming Pan, and C. Buddie Mullins, "The Effects of Adsorbed Water on Gold Catalysis and Surface Chemistry," Top. Catal. 2013, 56, 1499-1511 (invited).  http://dx.doi.org/10.1007/s11244-013-0143-x

90.Yuanyuan Dong, Shouying Huang, Shengping Wang, Yujun Zhao, Jinlong Gong and Xinbin Ma*, "Synthesis of Dimethyl Carbonate via Vapor-phase Carbonylation Catalyzed by Pd-doped Zeolites: Interaction of Lewis Acidic Sites and Pd Species," ChemCatChem 2013, 5, 2174-2177.  http://dx.doi.org/10.1002/cctc.201300170

89.Qingsen Meng, Tuo Wang, Enzuo Liu, Xinbin Ma, Qingfeng Ge, and Jinlong Gong*, "Understanding Electronic and Optical Properties of Anatase TiO2 Photocatalysts co-doped with Nitrogen and Transition Metals," Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15, 9549-9561 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/c3cp51476e
v     Selected by Physical Chemistry Chemical Physics as a "Hot Article": "Insights into co-doping of TiO2 for photocatalytic applications," April 10, 2013.

88.Jie Pan, Hongfan Sun, Dong Wan, Zhiqi Huang, Chao Zhang, Yuxia Bian, and Jinlong Gong*, "Fluorescent Hydroxyapatite-Loaded Biodegradable Polymer Nanoparticles with Folate Decoration for Targeted Imaging," AIChE J. 2013, 59, 4494-4501.  http://dx.doi.org/10.1002/aic.14210

87.Chengxi Zhang, Wancheng Zhu, Shuirong Li, Gaowei Wu, Xinbin Ma, Xun Wang, and Jinlong Gong*, "Sintering-resistant Ni-based Reforming Catalysts via the Nanoconfinement Effect," Chem. Commun. 2013, 49, 9383-9385 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/c3cc43895c

Graphical abstract: Inside front cover

86.Xuejing Yang, Peng-Fei Tian, Chengxi Zhang, Ya-qing Deng, Jing Xu, Jinlong Gong, and Yi-Fan Han, "Au/Carbon as Fenton-like Catalysts for the Oxidative Degradation of Bisphenol A," Appl. Catal. B 2013, 134-135, 145-152.  http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2013.01.008

85.Jie He, Yijing Liu, Taylor C. Hood, Peng Zhang, Jinlong Gong, and Zhihong Nie, "Asymmetric Organic/Metal (oxide) Hybrid Nanoparticles: Synthesis and Applications," Nanoscale 2013, 5, 5151-5166.  http://dx.doi.org/10.1039/c3nr34014g

 

84.Peng Zhang, Jie He, Xinbin Ma, Jinlong Gong*, and Zhihong Nie*, "Ultrasound Assisted Interfacial Synthesis of Gold Nanocones," Chem. Commun. 2013, 49, 987-989.  http://dx.doi.org/10.1039/c2cc37713f

83.Jie He, Peng Zhang, Tarrika Babu, Yijing Liu, Jinlong Gong, and Zhihong Nie, "Near-infrared light-responsive vesicles of Au nanoflowers," Chem. Commun. 2013, 49, 576-578.  http://dx.doi.org/10.1039/c2cc37322j

82.Shuirong Li, Chengxi Zhang, Zhiqi Huang, Gaowei Wu, and Jinlong Gong*, "A Ni@ZrO2 Nanocomposite for Ethanol Steam Reforming: Enhanced Stability via Strong Metal-oxide Interaction,"  Chem. Commun. 2013, 49, 4226-4228 (invited article for the Emerging Investigator Issue). http://dx.doi.org/10.1039/c2cc37109j
v     Highlighted in Chemical & Engineering News (ACS): "Nanoconfinement Prevents Nickel Catalyst from Fouling," November 12, 2012, p. 28.
v     Highlighted by Chemical Communications as a "Hot Article": "Nanoconfinement leads to increased catalytic stability," November 29, 2012.

81.Jianwei Lu, Fengli Su, Zhiqi Huang, Chengxi Zhang, Yuan Liu, Xinbin Ma, and Jinlong Gong*, "N-doped Ag/TiO2Hollow Spheres for Highly Efficient Photocatalysis under Visible-light Irradiation," RSC Adv. 2013, 3, 720-724.  http://dx.doi.org/10.1039/c2ra22713d
v     Highlighted by RSC Advances as a "Hot Article": "Hollow spheres for highly efficient photocatalysis," January 10, 2013.
v     Top 10 most accessed articles in January.

80.Fengli Su, Jianwei Lu, Ye Tian, Xinbin Ma, and Jinlong Gong*, "Branched TiO2Nanoarrays Sensitized with CdS Quantum Dots for Highly Efficient Photoelectrochemical Water Oxidation," Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15, 12026-12032 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/c3cp51291f

Graphical abstract: Front cover

79.Shuang Chen, Yali Meng, Yujun Zhao, Xinbin Ma, and Jinlong Gong*, "Selective Oxidation of Methanol to Dimethoxymethane over Mesoporous Al-P-V-O Catalysts," AIChE J. 2013, 59, 2587-2593.  http://dx.doi.org/10.1002/aic.14033

78.Chengxi Zhang, Hairong Yue, Zhiqi Huang, Gaowei Wu, Shuirong Li, Xinbin Ma, and Jinlong Gong*, "Hydrogen Production via Steam Reforming of Ethanol on Phyllosilicate-derived Ni/SiO2: Enhanced Metal-support Interaction and Catalytic Stability," ACS Sustainable Chem. Eng. 2013, 297, 161-173.  http://dx.doi.org/10.1021/sc300081q

77.Xinbin Ma, Hanwen Chi, Hairong Yue, Yujun Zhao, Yan Xu, Jing Lv, Shengping Wang, and Jinlong Gong*, "Hydrogenation of Dimethyl Oxalate to Ethylene Glycol over Mesoporous Cu-MCM-41 Catalysts," AIChE J. 2013, 59, 2530-2539.  http://dx.doi.org/10.1002/aic.13998

76.Shuo Zhao, Hairong Yue, Yujun Zhao, Li Zhao, Bo Wang, Jing Lv, Shengping Wang, Jinlong Gong, and Xinbin Ma*, "Chemoselective Synthesis of Ethanol via Hydrogenation of Dimethyl Oxalate on Cu/SiO2: Enhanced Stability with Boron Dopant," J. Catal. 2013, 297, 142-150.  http://dx.doi.org/10.1016/j.jcat.2012.10.004


2012

75.Gaowei Wu, Chengxi Zhang, Shuirong Li, Zhiqi Huang, Suli Yan, Shengping Wang, Xinbin Ma, and Jinlong Gong*, "Sorption Enhanced Steam Reforming of Ethanol on Ni-CaO-Al2O3Multifunctional Catalysts Derived from Hydrotalcite-like Compounds," Energy Environ. Sci. 2012, 5, 8942-8949  (Cover Story).   http://dx.doi.org/10.1039/c2ee21995f
v     Highlighted in Energy & Environmental Science Blog as a "Hot Article": "Sorption enhanced steam reforming of ethanol on multifunctional catalysts," July 9, 2012.

  Graphical abstract: Front cover

74.Jinlong Gong, Hairong Yue, Yujun Zhao, Shuo Zhao, Li Zhao, Jing Lv, Shengping Wang, and Xinbin Ma*, "Synthesis of Ethanol via Syngas on Cu/SiO2Catalysts with Balanced Cu0-Cu+ Sites," J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13922-13925 (Cover Story). http://dx.doi.org/10.1021/ja3034153
v     Highlighted in Nature China: "Catalysis: An alternative route to ethanol production," June 13, 2012.
v     Highlighted in JACS Spotlights: "Success at the surface: Ethanol production via copper catalysis," August, Issue 34, 2012.

73.Qingsen Meng, Yongli Shen, Jing Xu, Xinbin Ma, and Jinlong Gong*, "Mechanistic Understanding of Hydrogenation of Acetaldehyde on Au(111): a DFT Investigation," Surf. Sci. 2012, 606, 1608-1617.  http://dx.doi.org/10.1016/j.susc.2012.06.014

72.Hairong Yue, Yujun Zhao, Xinbin Ma, and Jinlong Gong*, "Ethylene Glycol: Properties, Synthesis, and Applications," Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 4218-4244 (invited) (Cover Story) .  http://dx.doi.org/10.1039/c2cs15359a

  Graphical abstract: Front cover

71.Jie He1, Peng Zhang1, Jinlong Gong*, and Zhihong Nie*, "Facile Synthesis of Functional Au Nanopatchies and Nanocups," Chem. Commun. 2012, 48, 7344-7346 (1: equal contribution) (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/c2cc32070c
v     Selected by Chemical Communications as a "Hot Article": "Easy synthesis of nanocups and nanopatches," May 29, 2012.

 Graphical abstract: Front cover

70.Jie He, Maria Teresa Perez, Peng Zhang, Taarika Babu, Yijing Liu, Jinlong Gong*, and Zhihong Nie*, "A General Approach to Synthesize Asymmetric Hybrid Nanoparticles by Interfacial Reactions," J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 3639-3642.  http://dx.doi.org/10.1021/ja210844h

69.Yongli Shen, Qingsen Meng, Shouying Huang, Shengping Wang, Jinlong Gong, and Xinbin Ma*, "Reaction Mechanism of Dimethyl Carbonate Synthesis on Cu-β Zeolites: DFT and AIM Investigations,"  RSC Adv. 2012, 2, 7109-7119.  http://dx.doi.org/10.1039/c2ra20480k

68.Chengxi Zhang, Peng Zhang, Shuirong Li, Gaowei Wu, Xinbin Ma, and Jinlong Gong*, "Superior Reactivity of Raney Ni-based Catalysts for Low-Temperature Steam Reforming to Produce CO Free Hydrogen," Phys. Chem. Chem. Phys. 2012, 14, 3295-3298. http://dx.doi.org/10.1039/c2cp24059a

v     Selected by Physical Chemistry Chemical Physics as a "Hot Article": "Superior Ni-based catalysts for CO-free hydrogen production," February 3, 2012.

67.Shuirong Li, Chengxi Zhang, Peng Zhang, Gaowei Wu, Xinbin Ma, and Jinlong Gong*, "On the Origin of Reactivity of Steam Reforming of Ethylene Glycol on Supported Ni Catalysts," Phys. Chem. Chem. Phys.2012, 14, 4066-4069 (Cover Story). http://dx.doi.org/10.1039/c2cp24089k

 

66.Shouying Huang, Yue Wang, Zengzhu Wang, Bing Yan, Shengping Wang, Jinlong Gong, and Xinbin Ma*, "Cu-doped Zeolites for Catalytic Oxidative Carbonylation: The Role of Brønsted Acids," Appl. Catal. A 2012, 417-418, 236-242.  http://dx.doi.org/10.1016/j.apcata.2011.12.043

65.Jinlong Gong*, "Structure and Surface Chemistry of Gold-based Model Catalysts," Chem. Rev. 2012, 112, 2987-3054 (invited).  http://dx.doi.org/10.1021/cr200041p

64.Qingsen Meng, Yongli Shen, Jing Xu, and Jinlong Gong*, "Mechanistic Insights into Selective Oxidation of Ethanol on Au(111): A DFT Study," Chin. J. Catal. 2012, 33, 407-415 (invited) (Cover Story). http://dx.doi.org/10.1016/S1872-2067

63.Jing Xu, Like Ouyang, Yan Luo, Xi-Meng Xu, Zhen Yang, Chengxi Zhang, Jinlong Gong*, and Yi-Fan Han*, "Mechanistic Study of the Methanol-to-Olefin Reaction on a α-Mn2O3Nanocrystal Catalyst," AIChE J. 2012,  58, 3474-3481.  http://dx.doi.org/10.1002/aic.13725

62.Hairong Yue, Yujun Zhao, Li Zhao, Jing Lv, Shengping Wang, Jinlong Gong, and Xinbin Ma*, "Hydrogenation of Dimethyl Oxalate to Ethylene Glycol on a Cu/SiO2/Cordierite Monolithic Catalyst: Enhanced Internal Mass Transfer and Stability," AIChE J. 2012, 58, 2798-2809.  http://dx.doi.org/10.1002/aic.12785

61.Chengxi Zhang, Shuirong Li, Maoshuai Li, Shengping Wang, Xinbin Ma, and Jinlong Gong*, "Enhanced Oxygen Mobility and Reactivity for Ethanol Steam Reforming," AIChE J. 2012, 58, 516-525.   http://dx.doi.org/10.1002/aic.12599

60.Shuirong Li, Maoshuai Li, Chengxi Zhang, Shengping Wang, Xinbin Ma*, and Jinlong Gong, "Steam Reforming of Ethanol over Ni/ZrO2 Catalysts: Effect of Support on Product Distribution," Int. J. Hydrogen Energy 2012, 37,  2940-2949. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2011.01.009


2011

59.Shuang Chen, Shengping Wang, Xinbin Ma*, and Jinlong Gong*, "Selective Oxidation of Methanol to Dimethoxymethane over Bifunctional VOx/TS-1 Catalysts," Chem. Commun. 2011, 47, 9345-9347.  http://dx.doi.org/10.1039/c1cc12391b

58.Shengping Wang, Yun Shi, Xinbin Ma*, and Jinlong Gong*, "Tuning Porosity of Ti-MCM-41: Implication for Shape Selective Catalysis," ACS Appl. Mater. Interfaces 2011, 3, 2154-2160.  http://dx.doi.org/10.1021/am200380a

57.Jing Lv, Xinbin Ma, Suli Bai, Chengdu Huang, Zhenhua Li*, and Jinlong Gong*, "Hydrogenation of Carbon Monoxide over Cobalt Nanoparticles Supported on Carbon Nanotubes," Int. J. Hydrogen Energy 2011, 36, 8365-72.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2011.04.122

56.Shengping Wang, Suli Yan, Xinbin Ma, and Jinlong Gong*, "Recent Advances in Capture of Carbon Dioxide using Alkali-metal-based Oxides," Energy Environ. Sci. 2011, 4, 3805-3819 (invited) (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/c1ee01116b

55.Wei Wang, Shengping Wang, Xinbin Ma, and Jinlong Gong*, "Recent Advances in Catalytic Hydrogenation of Carbon Dioxide,"Chem. Soc. Rev.2011, 40, 3703-3727 (invited) (Cover Story).
http://dx.doi.org/10.1039/c1cs15008a
Highlighted in Chemical Society Reviews Blog as a "Hot Article": "Converting carbon dioxide into useful chemicals," June 27, 2011.

Thumbnail image of graphical abstract

54.Jinlong Gong*, "Catalysis (Vol. 22)," Catal. Lett. 2011, 141, 623-624.  http://dx.doi.org/10.1007/s10562-010-0539-1

53.Jie Pan, Dong Wan, and Jinlong Gong*, "PEGylated Liposome Coating QDs/Mesoporous Silica Core-shell Nanoparticles for Molecular Imaging," Chem. Commun. 2011, 47, 3442-3444.  http://dx.doi.org/10.1039/c0cc05520d

52.Ting Yan, Jinlong Gong, David W. Flaherty, and C. Buddie Mullins, "The Effect of Adsorbed Water in CO Oxidation on Au/TiO2(110),"J. Phys. Chem. C 2010, 2011, 115, 2057-2065.  http://dx.doi.org/10.1021/jp109295u

51.Maoshuai Li, Shuirong Li, Chengxi Zhang, Shengping Wang, Xinbin Ma, and Jinlong Gong*, "Ethanol Steam Reforming on Ni/NixMg1-xO: Inhibition of Surface Nickel Species into the Support Bulk," Int. J. Hydrogen Energy 2011, 36, 326-332.  http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2010.09.084

50.Wei Wang and Jinlong Gong*, "Methanation of Carbon Dioxide: An Overview," Front. Chem. Sci. Eng. 2011, 5, 2-10 (invited).  http://dx.doi.org/10.1007/s11705-010-0528-3

49.Jinlong Gong* and Robert M. Rioux, "Heterogeneous Catalysis by Metals: New Synthetic Methods and Characterization Techniques for High Reactivity," Catal. Today 2011, 160, 1-2.  http://dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2010.09.001


2010

48.Chao-Min Cheng, Aaron D. Mazzeo, Jinlong Gong, Andres W. Martinez, Scott Phillips, Nina Jain, and George M. Whitesides, "Millimeter-Scale Contact Printing of Aqueous Solutions using a Stamp Made out of Paper and Tape," Lab Chip 2010, 10, 3201-3205.  http://dx.doi.org/10.1039/c004903d

47.Jinlong Gong, Darren J. Lipomi, Jiangdong Deng, Zhihong Nie, Xin Chen, Nicholas X. Randall, Rahul Nair, and George M. Whitesides, "Micro- and Nano-Patterning of Inorganic and Polymeric Substrates by Indentation Lithography," Nano Lett. 2010, 10, 2702-08.  http://dx.doi.org/10.1021/nl101675s

46.Chao-Min Cheng, Andres W. Martinez, Jinlong Gong, Charles R. Mace, Scott T. Phillips, Emanuel Carrilho, Katherine A. Mirica, and George M. Whitesides, "Paper-based ELISA," Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 4771-74.  http://dx.doi.org/10.1002/anie.201001005

45.Zhihong Nie, Christian Nijhuis, Jinlong Gong, Xin Chen, Andres W. Martinez, Max Narovlyansky, and George M. Whitesides, "Electrochemical Sensing in Paper-based Microfluidic Devices," Lab Chip 2010, 10, 477-83.
http://dx.doi.org/10.1039/b917150a
v     Highlighted in Chemical Technology (RSC): "Lab on a piece of paper," December 3, 2009.
v     Ranked 2nd in the ten most accessed articles in February of 2010.


2009

44.Zhenrong Zhang, Roger Rousseau, Jinlong Gong, Bruce D. Kay, and Zdenek Dohnálek, "Imaging Hindered Rotations of Alkoxy Species on TiO2(110)," J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 17926-32.  http://dx.doi.org/10.1021/ja907431s

43Ming Pan, Son Hoang, Jinlong Gong, and C. Buddie Mullins, "CO Dissociation Induced by Adsorbed Oxygen and Water on Ir(111)," Chem. Commun. 2009, 7300-02 (Cover Story).  http://dx.doi.org/10.1039/b914308d
v     Selected as a “Hot Article” in Chemical Communications.
v     Highlighted in Chemical Communication: "Light shed on CO dissociation," November 24, 2009.

42.Wei Wang, Shengping Wang, Xinbin Ma*, and Jinlong Gong*, "Crystal Structures, Acid-Base Properties and Reactivities of CexZr1-xO2Catalysts," Catal. Today 2009, 148, 323-28.  http://dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2009.07.090

41.Ting Yan, Jinlong Gong, and C. Buddie Mullins, "Oxygen Exchange in the Selective Oxidation of 2-Butanol on Oxygen Pre-covered Au(111)," J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 16189-94.  http://dx.doi.org/10.1021/ja9062986

40.Jinlong Gong and C. Buddie Mullins, "Surface Science Investigations of Oxidative Chemistry on Gold," Acc. Chem. Res. 2009, 42, 1063-73 (invited).  http://dx.doi.org/10.1021/ar8002706

39.Rotimi A. Ojifinni1, Jinlong Gong1, David W. Flaherty, Tae S. Kim, and C. Buddie Mullins, "Annealing Effect on Reactivity of Oxygen Covered on Au(111)," J. Phys. Chem. C 2009, 113, 9820-25.  http://dx.doi.org/10.1021/jp9022019

38.Jinlong Gong, Ting Yan, and C. Buddie Mullins, "Selective Oxidation of Propylamine to Propionitrile and Propionaldehyde on Oxygen Covered Gold," Chem. Commun. 2009, 761-63.  http://dx.doi.org/10.1039/b821050k
v     Selected as a “Hot Article” in Chemical Communications.
v     Highlighted in Chemical Communication: "Oxygen going for gold," January 22, 2009.


2008

37.Jinlong Gong and C. Buddie Mullins, "Selective Oxidation of Ethanol to Acetaldehyde on Gold,"J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 16458-59.  http://dx.doi.org/10.1021/ja805303s
v     Highlighted by the National Association of Science Writers in the section of Green Chemistry: "Environmentally Friendly Molecular Conversions on Gold Surfaces," December, 2008.

36. Jinlong Gong, David W. Flaherty, Ting Yan, and C. Buddie Mullins, "Selective Oxidation of Propanol on Au(111): Mechanistic Insights into Aerobic Oxidation of Alcohols," ChemPhysChem 2008, 9, 2461-66.  http://dx.doi.org/10.1002/cphc.200800680

35.Xia Yang, Xinbin Ma, Shengping Wang, and Jinlong Gong, "Transesterification of Dimethyl Oxalate with Phenol over TiO2/SiO2: Catalyst Screening and Reaction Optimization," AIChE J. 2008, 54, 3260-72.  http://dx.doi.org/10.1002/aic.11613

34.Jinlong Gong and C. Buddie Mullins, "Enhanced Carbonate Formation on Gold," J. Phys. Chem. C 2008, 112, 17631-34.  http://dx.doi.org/10.1021/jp805871j

33.Zhenrong Zhang, Roger Rousseau, Jinlong Gong, Shao-Chun Li, Bruce D. Kay, Qingfeng Ge, and Zdenek Dohnálek, "Vacancy Assisted Diffusion of Alkoxy Species on Rutile TiO2(110)," Phys. Rev. Lett. 2008, 101, 156103 (1-4).  http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.101.156103

32.Rotimi A. Ojifinni1, Jinlong Gong1, Nathan S. Froemming, David W. Flaherty, Ming Pan, Graeme Henkelman, and C. Buddie Mullins, "Carbonate Formation and Decomposition on Atomic Oxygen Precovered Au(111)," J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 11250-51. (1: equal contribution) http://dx.doi.org/10.1021/ja803482h

31.Rotimi A. Ojifinni, Nathan S. Froemming, Jinlong Gong, Ming Pan, Tae S. Kim, J. Mike White, Graeme Henkelman, and C. Buddie Mullins, "Water Enhanced Low Temperature CO Oxidation and Isotope Effects on Atomic Oxygen Covered Au(111)," J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 6801-12. http://dx.doi.org/10.1021/ja800351j

30.Jinlong Gong, David W. Flaherty, Rotimi A. Ojifinni, J. Mike White, and C. Buddie Mullins, "Surface Chemistry of Methanol on Clean and Atomic Oxygen Pre-covered Au(111)," J. Phys. Chem. C 2008, 112, 5501-09.  http://dx.doi.org/10.1021/jp0763735

29.Shengping Wang, Yue Liu, Yun Shi, Xinbin Ma*, and Jinlong Gong*, "Dispersion and Catalytic Activity of MoO3 on TiO2-SiO2 Binary Oxide Support," AIChE J. 2008, 54, 741-49.  http://dx.doi.org/10.1002/aic.11401


2007

28.Jinlong Gong, Zhenrong Zhang, J. Mike White, Bruce D. Kay, C. Buddie Mullins, and Zdenek Dohnálek, "Direct Observation of 1-Octanol Diffusion on TiO2(110)," Pacific Northwest National Laboratory Annual Report on Summer Research Institute, 2007, 113-22.

27.Shengping Wang, Guanglin Zhang, Xinbin Ma, and Jinlong Gong"Investigations of Catalytic Activity, Deactivation, and Regeneration of Pb(OAc)2for Methoxycarbonylation of 2,4-toluene Diamine with Dimethyl Carbonate," Ind. Eng. Chem. Res. 2007, 46, 6858-64. http://dx.doi.org/10.1021/ie061537+

26.Yue Liu, Xinbin Ma*, Shengping Wang, and Jinlong Gong*, "The Nature of Surface Acidity and Reactivity of MoO3/SiO2 and MoO3/TiO2-SiO2 for Transesterification of Dimethyl Oxalate with Phenol: A Comparative Investigation," Appl. Catal. B: Environ. 2007, 77, 125-34.  http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2007.07.011

25.Jinlong Gong, Rotimi A. Ojifinni, Tae S. Kim, James D. Stiehl, Sean M. McClure, John M. White, and C. Buddie Mullins, "Low Temperature CO Oxidation on Au(111) and the Role of Adsorbed Water," Top. Catal. 2007, 44, 57-63 (invited).  http://dx.doi.org/10.1007/s11244-007-0278-8

24.Jinlong Gong*, Xinbin Ma, Shengping Wang, "Phosgene-free Approaches to Catalytic Synthesis of Diphenyl Carbonate and its Intermediates," Appl. Catal. A: Gen. 2007, 316, 1-21.  http://dx.doi.org/10.1016/j.apcata.2006.09.006


2006

23.James D. Stiehl, Jinlong Gong, Rotimi A. Ojifinni, Tae S. Kim, Sean M. McClure, and C. Buddie Mullins, "Reactivity of Molecularly Chemisorbed Oxygen on a Au/TiO2Model Catalyst," J. Phys. Chem. B 2006, 110, 20337-43.  http://dx.doi.org/10.1021/jp062766c

22.Jinlong Gong, Rotimi A. Ojifinni, Tae S. Kim, John M. White, and C. Buddie Mullins, "Selective Catalytic Oxidation of Ammonia to Nitrogen on Atomic Oxygen Precovered Au(111)," J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 9012-13. http://dx.doi.org/10.1021/ja062624w
Highlighted in:
v     Chemical & Engineering News: "NH3 cleanup on gold catalyst", July 3, 2006, p.30.
v     UT Engineering News, August 11, 2006.

21.Tae S. Kim, Jinlong Gong, Rotimi A. Ojifinni, J. Mike White, and C. Buddie Mullins, "Water Activated by Atomic Oxygen on Au(111) to Oxidize CO at Low Temperatures," J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 6282-83.  http://dx.doi.org/10.1021/ja058263m2005

20.Xinbin Ma, Jinlong Gong, Shengping Wang, Hongli Guo, Xia Yang, Gang Wang, and Genhui Xu, "Characterization and Reactivity of Stannum Modified Titanium Silicalite TS-1 Catalysts for Transesterification of Dimethyl Oxalate with Phenol," J. Mol. Catal. A: Chem. 2005, 237, 1-8. http://dx.doi.org/10.1016/j.molcata.2005.04.052

19.Jinlong Gong1, Xinbin Ma1, Shengping Wang, Xia Yang, and Gang Wang, "A Comparative Study of Supported MoO3 Catalysts Prepared by the New 'Slurry' Impregnation Method and by the Conventional Method: Their Activity in Transesterification of Dimethyl Oxalate and Phenol," Appl. Catal. A: Gen. 2005, 280, 215-23.   http://dx.doi.org/10.1016/j.apcata.2004.11.001

18.Jinlong Gong, Xinbin Ma, Shengping Wang, Xia Yang, and Gang Wang, "Effect of Mo Loading on Transesterification Activity of MoO3/γ-Al2O3 Catalysts Prepared by Conventional and Slurry Impregnation Method," React. Kinet. Catal. Lett. 2005, 84, 79-86.  http://dx.doi.org/10.1007/s11144-005-0193-6

17.Jinlong Gong, Xinbin Ma, Xia Yang, Shengping Wang and Gang Wang, "Comparative Preparation of MoO3/SiO2 Catalysts using Conventional and Slurry Impregnation Method and Activity in Transesterification of Dimethyl Oxalate with Phenol," Catal. Lett. 2005, 99, 187-91.  http://dx.doi.org/10.1007/s10562-005-2117-5


2004

16.Jinlong Gong, Xinbin Ma, Shengping Wang, Xia Yang, Gang Wang, and Shoudong Wen, "Effect of Mo Content in MoO3/γ-Al2O3on the Catalytic Activity for Transesterification of Dimethyl Oxalate with Phenol," React. Kinet. Catal. Lett. 2004, 83, 113-20.  http://dx.doi.org/10.1023/B:REAC.0000037384.27990.d4

15.Shengping Wang, Xinbin Ma, Jinlong Gong, Ning Gao, Hongli Guo, Xia Yang, and Genhui Xu, "Characterization and Activity of Stannum Modified H-beta Catalysts for Transesterification of Dimethyl Oxalate with Phenol," Catal. Today 2004, 93-95, 377-81.  http://dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2004.06.031

14.Xinbin Ma, Shengping Wang, Jinlong Gong, Xia Yang and Genhui Xu, "A Comparative Study of Supported-TiO2 Catalysts and Activity in Ester Exchange between Dimethyl Oxalate and Phenol," J. Mol. Catal. A: Chem. 2004, 222, 183-87.  http://dx.doi.org/10.1016/j.molcata.2004.08.004

13.Shengping Wang, Xinbin Ma, Jinlong Gong, Xia Yang, Hongli Guo and Genhui Xu, "Transesterification of Dimethyl Oxalate with Phenol under SnO2/SiO2 Catalysts," Ind. Eng. Chem. Res. 2004, 43, 4027-30.  http://dx.doi.org/10.1021/ie034227p

12.Jinlong Gong1, Xinbin Ma1, Fei He, Shengping Wang, Xia Yang, Gang Wang, and Genhui Xu, "Characterization and Reactivity of Silica Supported Bimetallic Molybdenum and Stannic Oxides for the Transesterification of Dimethyl Oxalate with Phenol," J. Mol. Catal. A: Chem. 2004, 218, 253-59.  http://dx.doi.org/10.1016/j.molcata.2004.04.022

11.Shengping Wang, Xinbin Ma, Hongli Guo, Jinlong Gong, Xia Yang, and Genhui Xu, "Characterization and Catalytic Activity of TiO2/SiO2 for Transesterification of Dimethyl Oxalate with Phenol," J. Mol. Catal. A: Chem. 2004, 214, 273-79.  http://dx.doi.org/10.1016/j.molcata.2003.12.020

10.Jinlong Gong1, Xinbin Ma1, Shengping Wang, Ning Gao, Dali Wang and Xia Yang, "Reactivity and Surface Properties of Silica Supported Molybdenum Oxide Catalysts for the Transesterification of Dimethyl Oxalate with Phenol," Catal. Commun. 2004, 5, 101-06.  http://dx.doi.org/10.1016/j.catcom.2003.12.001

9.Jinlong Gong, Xinbin Ma, Shengping Wang, Xia Yang, and Genhui Xu, "A Bimetallic Molybdenum (VI) and Stannum (IV) Catalyst for the Transesterification of Dimethyl Oxalate with Phenol,"Catal. Commun. 2004, 5, 179-84.  http://dx.doi.org/10.1016/j.catcom.2004.01.006

8.Jinlong Gong, Xinbin Ma, Shengping Wang, Moyi Liu, Xia Yang and Genhui Xu, "Transesterification of Dimethyl Oxalate with Phenol over MoO3/SiO2 Catalysts," J. Mol. Catal. A: Chem. 2004, 207, 215-20.  http://dx.doi.org/10.1016/S1381-1169(03)00504-1

7.Shengping Wang, Xinbin Ma, Ning Gao, Jinlong Gong, Xia Yang, and Xuecheng Chen, "Preparation of Diphenyl Oxalate from Transesterification over KOH Modified Hβ Catalyst," Chem. React. Eng. & Tech. 2004, 20, 20-24. (in Chinese)

6.Xia Yang, Xinbin Ma, Shengping Wang, Jinlong Gong, "Diphenyl Oxalate Synthesis from the Transesterification of Dimethyl Oxalate with Phenol over TiO2/SiO2," Petro. Chem., 2004, 33(Supp.), 1636-38. (in Chinese)

5.Shengping Wang, Xinbin Ma, Jinlong Gong, Zhenhua Li, and Genhui Xu, "Study on the Synthesis of Diphenyl Carbonate from Decarbonylation of Diphenyl Oxalate over Zn(OAc)2·2H2O," Chem. Reagent 2004, 26(4), 197-200. (in Chinese)


2003

4.Shengping Wang, Xinbin Ma, Jinlong Gong, Xia Yang, Hongli Guo, and Dali Wang, "Transesterification of Dimethyl Oxalate with Phenol over TiO2/SiO2," Chinese J. Catal. 2003, 24(9), 643-45.

3.Jinlong Gong, Shengping Wang, Xinbin Ma, Zhenhua Li, and Genhui Xu, "Synthesis of Diphenyl Carbonate by Decarbonylation of Diphenyl Oxalate over ZnCl2," Natural Gas Chem. Eng. 2003, 5, 10-13. (in Chinese)

2.Jinlong Gong, Shengping Wang, Xinbin Ma, Yun Tang, Zhiyun Liu, and Yu Pu, "Synthesis of Diphenyl Carbonate by Decarbonylation of Diphenyl Oxalate over MgCl2·6H2O," Petro. Chem. 2003, 32(Supp.), 253-55. (in Chinese)

1.Shengping Wang, Xinbin Ma, Zhen Zhang, Hongli Guo, Jinlong Gong, and Genhui Xu, "Simulation and Calculation of Molecular Structure and Geometrical Parameter for System of Diphenyl Oxalate Synthesis via Transesterification," Petro. Chem., 2003, 32(Supp.), 250-52. (in Chinese)