People

●     Events

●     Faculty

●     Funding

●     Research

●     Students

Gonglab’s 2021 Annual Summing-up Meeting was held today!!

Gonglab’s 2021 annual summing-up meeting was held from January 8, 2022 to January 9, 2022.

The winners of 2021 are:

Scientific research

Idea Fountain: Xin Chang (PhD), Gong Zhang (PhD)

Logic Talent: Wanyu Deng (PhD), Zheyuan Ding (PhD), Hongbo Song (Master)

Science Master: Jiachen Sun (PhD), Jia Yu (PhD), Chenggong Jiang (Master), Shixuan Zhao (Master)

Progress Star: Jing Zhao (PhD), Xiaohe Liu (Master), Shiyu Zhen (Master)

Rising Star: Zifan Pang (PhD), Yuxuan Liu (Master), Yue Mao (Master)

Quality


Active Leader: Guodong Sun (PostDoc), Yongtao Wang (PhD), Gong Zhang (PhD)

Group Helper: Kai Huang (PostDoc), Zunrong Sheng (PostDoc), Zhenpu Lu (PhD), Lulu Li (PhD), Jiachen Sun (PhD), Jia Yu (PhD), Wei Wang (PhD), Shican Wu (PhD)Service


Cordial Partner: Xianhua Zhang (PostDoc), Yongtao Wang (PhD), Gong Zhang (PhD), Lulu Li (PhD), Xin Chang (PhD), Hao Dong (PhD), Shujie Wang (PhD), Xianhui Wang (PhD), Jiachen Sun (PhD), Jing Zhao (PhD)

Sport Lover: Bin Liu (PostDoc), Jiachen Sun (PhD), Shujie Wang (PhD), Yongtao Wang (PhD), Hao Dong (PhD), Xianhui Wang (PhD), Wei Wang (PhD), Zheyuan Ding (PhD), Xiwen Song (Master), Yuxuan Liu (Master)