People

●     Events

●     Faculty

●     Funding

●     Research

●     Students

ECAT Held 2022 Annual Summing-up Meeting!!

The 2022 annual summing-up meeting of ECAT was held from February 24, 2023 to February 25, 2023.

The winners of 2022 are:

Special Contribution: Xin Chang (PhD)

Prof. Tuo Wang, Xin Chang


Idea FountainGong Zhang (PhD), Jia Yu (PhD)

undefined

Prof. Zhijian Zhao, Gong Zhang, Jia Yu


Logic Talent: Xianhui Wang (PhD), Lulu Li (PhD), Rui Liu (PhD), Kailang Li (Master)

undefined

Prof. Chunlei Pei, Kailang Li, Lulu Li, Rui Liu, Xianhui Wang


Research Engine: Wei Wang (PhD), Mengmeng Zhang (PhD), Jiachen Sun (PhD), Yan Lin(PhD), Xiaowei Du (Master)

2A28F

Prof. Peng Zhang,        Xiaowei Du, Yan Lin, Wei Wang, Jiachen Sun, Mengmeng Zhang


Progress Star: Tao Liu (PhD), Tingting Yang(Master), Mengyuan Wang(Master)

2957F

Prof. Chunlei Pei, Mengyuan Wan,Tingting Yang, Tao Liu


Rising StarShuying Li (Master), Qingyang Jiang (Master), Hongyi Wang (Master)

undefined

Prof. Zhijian Zhao, Qingyang Jiang, Shuying Li, Hongyi Wang


Active LeaderGong Zhang (PhD), Zhenpu Lu (PhD), Lulu Li (PhD), Qingzhen Wang (PhD)

undefined

Prof. Tuo Wang,       Lulu Li, Qingzhen Wang, Gong Zhang, Zhenpu Lu


Group Helper: Jiachen Sun (PhD), Shican Wu (PhD), Xianhui Wang (PhD), Yixian Wang (PhD), Mengmeng Zhang (PhD), Chujun Wang (PhD), Kaige Tian (PhD), Hao Dong (PhD), Hui Gao (PhD), Yuan Cai (PhD)

undefined

Prof. Sai Chen, Shican Wu, Hao Dong, Yuan Cai, Hui Gao, Mengmeng Zhang, Chujun Wang, Jiachen Sun, Yixian Wang, Kaige Tian, Xianhui Wang


Cordinal Partner: Gong Zhang (PhD), Yixian Wang (PhD), Hui Gao (PhD), Lulu Li (PhD), Guodong Sun (Postdoc), Qingfeng Chang (PhD), Xin Chang (PhD), Shican Wu (PhD), Rui Liu (PhD), Chaoxi Wang (PhD), Hao Dong (PhD), Lanxin Guo (Master)

27093

Prof. Zhijian Zhao, Lanxin Guo, Xin Chang, Shican Wu, Hao Dong, Guodong Sun, Hui Gao, Rui Liu, Lulu Li, Qingfeng Chang, Chaoxi Wang, Yixian Wang, Gong Zhang, Prof. Chunlei Pei


Sport Lover: Kai Huang(Postdoc),  Jiacheng Sun(PhD), Xianhua Zhang (Postdoc), Xianhui Wang (PhD), Kaige Tian (PhD), Wei Wang (PhD), Zheyuan Ding (PhD), Zunrong Sheng (Postdoc), Yuxuan Liu (Master), Pingping Wei (PhD)

Prof. Peng Zhang,Yuxuan Liu, Xianhui Wang, Xianhua Zhang, Pingping Wei, Kaige Tian, Zheyuan Ding, Zunrong Sheng, Kai Huang, Jiacheng Sun, Prof. Sai Chen