People

●     Events

●     Faculty

●     Funding

●     Research

●     Students

Our recent publication on Nature Nanotechnolgy was highlighted by CCTV!!

Xin Chang, Zhi-Jian Zhao, Zhenpu Lu, Sai Chen, Ran Luo, Shenjun Zha, Lulu Li, Guodong Sun, Chunlei Pei, and Jinlong Gong*, "Designing Single-Site Alloy Catalysts using a Degree-of-isolation Descriptor," Nature Nanotechnol. 2023.  

https://doi.org/10.1038/s41565-023-01344-z