People

●     Events

●     Faculty

●     Funding

●     Research

●     Students

Welcome new students to join our lab!!

Welcome new students to join our lab!

Master students: Shixuan Zhao, Tingting Yang, Xiaozhi Li, Lili Zhang, Yuan Chen, Guan Li, Xiaowei Du, Yanglang Li.
PhD students: Peipei Jia, Chujun Wang, Zheyuan Ding, Shican Wu, Yixian Wang, Chaoxi Wang, Pingping Wei.